Zoznam zdravotno-výchovných a výchovno-vzdelávacích filmov

Filmy sú určené ako pomôcka najmä výchovno-vzdelávacím pracovníkom v rezorte kultúry, vyškoleným pedagógom /koordinátorom/ a pracovníkom centier výchovnej a psychologickej prevencie /PPP, CVČ…/.

Prvé empirické skúsenosti preukázali, že optimálnou cieľovou skupinou pre premietanie videofilmov sú žiaci vekovej kategórie do 18 rokov. Optimálny počet žiakov je 15 –20, vyššie počty môžu pôsobiť rušivo, odvádzať pozornosť.

Premietanie zdravotno-výchovných videofilmov je vhodné doplniť besedou s odborníkom. Vhodným úvodom besedy môže byť anketa. Inou alternatívou môže byť úvodný dialóg k premietanej téme.

Zoznam aktualizovaný ku dňu 26.2.2019.