V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Zabezpečenie zdravotného dohľadu

Ochranu  zdravia  pri  práci upravuje zákon č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30 – 42). Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014.

Novelizácia zákona dala povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad pre zamestnancov do súladu so smernicou Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci, t. j. upravila povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva. Takúto povinnosť mali zamestnávatelia už v rokoch 2006 – 2011, od 1.1.2012 mali povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad len pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce.

Zdravotný dohľad zahŕňa dohľad na pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Zabezpečenie dohľadu je možné dvomi spôsobmi:

  1. Vlastnými odbornými zamestnancami – § 30a ods. 2 a 3 – túto skutočnosť je zamestnávateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
  2. Dodávateľským spôsobom – § 30a ods. 4

Register poskytovateľov zdravotného dohľadu podľa § 30a ods. 4 písm. b), c) a d) pre zamestnancov, ktorí vykonávajúce práce zaradené do 1. a 2. kategórie,  možno nájsť na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/PZS_samostatne.pdf

Register poskytovateľov zdravotného dohľadu podľa § 30a ods. 4 písm. a) pre zamestnancov, ktorí vykonávajúce práce zaradené do 1. až 4. kategórie,  možno nájsť na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Vydane_opravnenia_PZS.pdf

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa tejto a súvisiacej problematiky viď.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Info_o_novele_zakona_355_2007.pdf

Celé znenie zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.