V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Vyhodnotenie IX. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“

V roku 2021 sa konal IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Táto kampaň je dlhotrvajúcou výzvou na zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľov Slovenskej republiky, ktorá využíva formu súťaže na zvýšenie motivácie k pohybu. Vznikla na podklade poľského vzoru „Postaw serce na nogi“ a od roku 2005 sa koná vždy v nepárny rok. Gestorom kampane bol v roku 2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorý organizoval kampaň pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v spolupráci s ostatnými regionálnymi úradmi Slovenskej republiky.

IX. ročník kampane, ktorý prebiehal od 10. mája do 1. augusta, bol od prechádzajúcich ročníkov v mnohom netradičný. Príprava naň prebiehala v relatívne skrátenom režime kvôli prebiehajúcej celosvetovej pandémii ochorenia Covid – 19. Vzhľadom na sedavý rok 2020 sme pre podmienky zaradenia do súťaže zvolili tie najzákladnejšie odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie pre pohybovú aktivitu pre dospelú populáciu: 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov za sebou. Cieľom kampane bolo povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Pohybová inaktivita je každý rok príčinou takmer 1 milióna úmrtí v Európe. Európska stratégia pre pohybovú aktivitu pre roky 2016 – 2025 podľa WHO zahŕňa tieto ciele:

  • podpora pohybovej aktivity a redukcia sedavého spôsobu života,
  • vytvorenie atraktívnych, bezpečných a dostupných verejných ihrísk a športovísk,
  • zaistenie rovnakých možností bez ohľadu na pohlavie, vek, príjem, vzdelanie, etnicitu alebo zdravotné znevýhodnenie,
  • odstránenie bariér brániacich v bezproblémovej pohybovej aktivite.

Okrem zjednodušených účastníckych listov mali po prvýkrát účastníci možnosť vyplniť absolvované aktivity prostredníctvom online formulára. Nakoľko účastnícky list nebol totožný s minulými ročníkmi, nebolo možné zrealizovať detailné porovnanie ročníkov.

Celkový počet vyplnených účastníckych listov sa vyšplhal na počet 363, z toho bolo 218 žien (60,06 %), mužov 144 (39,67 %), v jednom prípade nebolo uvedené pohlavie. Do žrebovania o ceny bolo zaradených 356 účastníckych listov. 102 účastníckych listov prišlo online (z nich 3 nespĺňali podmienky zaradenia do žrebovania) a zvyšných 261 účastníckych listov prišlo e-mailom alebo poštou (4 nespĺňali podmienky). Vekový priemer všetkých účastníkov bol 42,61 rokov, pričom najmladší účastník mal 6 rokov a najstarší 84 rokov. Vekový priemer účastníkov, ktorí využili online účastnícky list bol 38,72 rokov, najmladší mal 6 rokov a najstarší 71 rokov.

V predchádzajúcom ročníku bolo do kampane zapojených až 75,05 % ľudí vo veku 35 a vyššie. S cieľom pritiahnuť mladšie vekové kategórie sa vytvorila online verzia účastníckeho listu. Preferencia online verzie zostala najvyššia vo vekovej kategórii 35 – 44,9 rokov, ale prevažovala aj vo vekových kategóriách do 25 rokov.

Účastníci kampane pochádzali z celého Slovenska, najpočetnejšie zastúpeným krajom bol Nitriansky kraj (25,62 %) a najpočetnejšími okresmi boli okresy Topoľčany (16,80 %), Lučenec (8,26 %) a Bardejov (7,99 %).

Za tri mesiace trvania kampane bolo venovaných fyzickej aktivite spolu 3 726 týždňov a silovým cvičeniam 1 155 týždňov. Najčastejšou aktivitou bola chôdza, ktorú vykonávalo 306 účastníkov, nasledovala práca v záhrade (246 účastníkov) a bicyklovanie (217 účastníkov). Iné aktivity zvolilo 128 účastníkov, najčastejšie to boli plávanie, turistika a cvičenie v posilňovni.

Zaujímavosťou je, že až 234 účastníkov (64,46 %) sa venovalo pohybovej aktivite počas celých 12 týždňov trvania kampane a nie len 4 týždne, ktoré im stačili na zapojenie sa do žrebovania. „Povinné“ 4 týždne cvičilo 34 účastníkov (9,37 %) a 8 týždňov cvičilo 30 účastníkov (8,26 %).

V úvodnej časti účastníckeho listu zaznela otázka, či sa ľudia venovali pohybovej aktivite aj pred začiatkom kampane. 108 účastníkov (29,75 %) uviedlo, že v poslednom mesiaci pred začiatkom kampane sa venovali fyzickej aktivite minimálne 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne a zároveň realizovali silové cvičenia 2 x týždenne, 192 účastníkov (52,8 9 %) sa počas posledného mesiaca pred kampaňou venovalo len pohybovej aktivite bez silového cvičenia a 16 účastníkov (4,41 %) sa pred kampaňou venovalo len silovému cvičeniu. 47 účastníkov (12,95 %) uviedlo, že sa pred kampaňou nevenovalo žiadnej fyzickej aktivite.

Súčasťou účastníckeho listu boli údaje o váhe pred začiatkom a na konci kampane. Až 122 účastníkov (35,26 % z celkového počtu dospelých účastníkov, t. j. 346 účastníkov, ktorí uviedli svoju hmotnosť) malo podľa stanovenia hodnoty BMI pred začiatkom kampane nadváhu, 44 účastníkov (12,72 %) malo obezitu I. stupňa a 9 účastníkov (2,60 %) malo podľa hodnoty BMI obezitu II. stupňa.

Zo 122 ľudí s nadváhou zaznamenalo po skončení kampane 95 ľudí pokles hmotnosti a 19 z nich sa vďaka tomu dostalo po kampani do pásma, ktoré ohraničuje normálnu hmotnosť.

Obezitu I. stupňa malo pred začiatkom kampane 44 účastníkov. Celkovo schudlo 36 účastníkov a 9 z nich sa dostalo do pásma nadváhy.

Z 9 účastníkov s obezitou II. stupňa zapojených do kampane zostali po ukončení kampane len štyria.

Pri porovnaní váhy účastníkov pred a po skončení kampane možno konštatovať, že účastníci kampane spolu schudli 683,2 kg. Znížiť svoju hmotnosť sa podarilo až 250 (68,87 %) z nich, 14 účastníkov (3,86 %) pribralo spolu 22 kg, 96 účastníkov (26,45 %) si pred aj po kampani udržalo rovnakú hmotnosť a traja účastníci (0,83 %) svoju hmotnosť neuviedli. Priemerná hmotnosť účastníkov pred kampaňou bola 74,54 kg a po kampani 72,71 kg.

152 žien (41,87 % z celkového počtu účastníkov) spoločne schudlo 351 kg a 98 mužov (27,0 %) spolu schudlo 332,2 kg. Napriek tomu, že bolo početne viac žien úspešnejších v chudnutí, priemerne stratili na váhe „len“ 2,3 kilogramy, zatiaľ čo mužom sa podarilo schudnúť priemerne 3,4 kilogramy. 6 žien (1,65 %) v priebehu kampane pribralo spolu 7 kg a 8 mužov (2,20 %) pribralo 15 kg.

Kampaň podporili a ceny do súťaže venovali: Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť, Slovenská obezitologická asociácia, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied a spoločnosť PLANEAT.

Dňa 13.9.2021 bolo vyžrebovaných 10 šťastných výhercov, ktorí získali darčekové poukážky na nákup športových potrieb a traja z nich aj personalizované jedálničky. Výhercom blahoželáme. Veríme, že všetci účastníci kampane si osvojili pravidelný pohyb a budú v ňom pokračovať aj naďalej.

Zdroj: ÚVZ SR