Verejné obstarávanie – rok 2013

A. NADLIMITNÉ ZÁKAZKY:

B. PODLIMITNÉ ZÁKAZKY :

  1. Dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu.
  2. Dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác, ktoré nespadajú do predchádzajúceho zaradenia (nie bežná dostupnosť na trhu).
  3. Dodanie tovaru, ktorým sú potraviny

C. Zákazky s nízkymi hodnotami zverejnené podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zadanie zákazky podľa § 9 ods.9 v profile verejného obstarávateľa na verejné obstarávanie tovarov,  stavebných prác a služieb v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zákazky podľa § 9 ods. 9

v zmysle novely č.28/2013 a č. 95/2013  k  Zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)

1. Predmet obstarávania: Dodanie výpočtovej techniky a softvéru.

2. Špecifikácia (opis) požiadavky a množstvo:
PC zostava (bez monitora a operačného systému)     4 ks
MS Windows    4 ks
MS Office Home  and Business OEM 2013     4 ks
Tablet   1 ks
Monitor    1 ks

3. Predmet zákazky (uviesť, či ide o tovar, službu, práce alebo potraviny): Tovar/ Práca
a) (uviesť číslo CPV) Slovník obstarávania www.uvo.gov.sk
30210000 – 4 – hardvér
48310000 – 4 – softvér
39133000 – 3 – zobrazovacie jednotky
b) bežná dostupnosť – áno

4. Technické požiadavky:
(napríklad: výkon, kvalita, rozmery, parametre a pod.)

5. Požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality a/alebo enviromentálneho manažérstva:
(napríklad:  STN, ISO, certifikát výrobku, opis technického vybavenia a pod.)  Nevyžaduje sa.

6. Požadovaná lehota dodania predmetu (v dňoch, resp. mesačne alebo štvrťročne):
10 dní

7. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (§ 5) v EUR bez DPH :
2 300,- € bez DPH

8. Predpokladaná doba trvania obchodného vzťahu a spôsob jeho uzatvorenia:
Na základe objednávky do 20.12. 2013.

9. Kritérium: najnižšia cena

10. Elektronická aukcia: nie

11. Cenovú ponuku predložiť:
a) e-mailom na e- mailovu adresu: htc@ruvzpd.sk

12. Lehota predkladania cenových ponúk: do 17.12.2013 – do 15,00 hod.

Kontaktná osoba /odbor, meno a priezvisko/: Ing. Magdaléna Hohošová – ZIŠ (č.t.: 046/5192049)
V Bojniciach, dňa 13.12.2013

D. PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA v roku 2013: