»  »» Vakcinačné centrum v Bojniciach - informácia ««  «
»  »» Ag testovacie miesto na RÚVZ ««  «

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ“) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platnou internou smernicou.

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania RÚVZ na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečuje referent pre verejné obstarávanie v spolupráci s odbornými zamestnancami z jednotlivých oddelení RÚVZ.

Kontakt:

Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
IČO: 17335817
DIČ 20211693298
Sídlo: Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Tornócziová – regionálna hygienička
Kontaktné osoby: Ing. Eulália Pršová, MPH
Telefón: +421 46 5192013,15
Fax: +421 46 5192012
Email:  htc@ruvzpd.sk