V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ“) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platnou internou smernicou.

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania RÚVZ na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečuje referent pre verejné obstarávanie v spolupráci s odbornými zamestnancami z jednotlivých oddelení RÚVZ.

Kontakt:

Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
IČO: 17335817
DIČ 20211693298
Sídlo: Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Mgr.et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA – regionálna hygienička
Kontaktné osoby: Mgr. Ing. Karol Gerdenich, MHA
Telefón: +421 46 5192013,22
Fax: +421 46 5192012
Email:  htc@ruvzpd.sk