Zriadenie úradu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (RÚVZ) bol zriadený s účinnosťou od 1.1.2004 podľa § 21 zákona č.578/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, s územnou pôsobnosťou pre okresy Prievidza a Partizánske. Postavenie, úlohy, práva a povinnosti RÚVZ sú s účinnosťou od 1.9.2007 upravené zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RÚVZ je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj vedúcim služobného úradu.