Vnútorná kontrola

Referát vnútornej kontroly vykonáva vnútornú kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi a kontrolným poriadkom úradu. V rámci toho:

  • vedie z poverenia regionálneho hygienika kontrolné akcie úradu a kontroluje plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, dohliada na dodržiavanie kontrolného poriadku a všeobecne záväzných právnych predpisov o kontrolnej činnosti, vyhodnocuje vnútorný kontrolný systém úradu,
  • vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a predpisov platných pri nakladaní s prostriedkami,
  • podľa rozhodnutia regionálneho hygienika prešetruje a odstupuje na prešetrenie v rámci vecnej príslušnosti sťažnosti, oznámenia, podnety a petície prijaté úradom a kontroluje ich vybavovanie,
  • v spolupráci s odborom HTČ kontroluje správnosť a hodnovernosť účtovníctva, dodržiavanie predpisov pre odmeňovanie zamestnancov, prípadne ďalšie oblasti podľa poverenia, zúčastňuje sa inventarizačných prác.

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
Mgr. Michal Svrček046/5192017michal.svrcek@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru