Podateľňa a registratúra

Podateľňa zabezpečuje centrálnu evidenciu došlej a odoslanej pošty, ktorú spracováva v elektronickej forme a vecne predeľuje príslušným organizačným útvarom. Zabezpečuje akty správoplatnenia rozhodnutí. Zabezpečuje práce ústrednej spisovne.

Registratúra vedie centrálnu registratúru úradu, zodpovedá za archiváciu písomností, ich uskladnenie, spracovanie, vyradenie, spolupracuje s okresným archívom pri vyraďovaní písomností. Usmerňuje a spolupracuje s organizačnými útvarmi pri spracovaní písomností podľa registratúrneho poriadku, ich archivácii v príručných registratúrach.

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
Katarína Šúňová046/5192013katarina.sunova@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru