V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti

Osobný úrad RÚVZ je osobitným útvarom, ktorý zabezpečuje plnenie úloh, ktoré RÚVZ vyplývajú zo štátnozamestnaneckých, ako aj pracovno-právnych vzťahov. Pri plnení týchto úloh postupuje v súlade so zákonom č.400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníkom práce a zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisov. V zmysle uvedených právnych úprav zabezpečuje najmä:

 • vykonávanie všetkých personálnych činnosti, vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovno-právnych vzťahov na úrade, zabezpečuje kompletnú agendu súvisiacu s prijímaním a prepúšťaním zamestnancov, s uzatváraním a rozviazaním pracovného pomeru a štátnozamestnaneckého pomeru,
 • odovzdanie majetkových priznaní zamestnancov úradu,
 • uplatňovanie mzdových predpisov v úrade pri zaraďovaní zamestnancov do platových tried, stupňov a funkcií podľa platného katalógu pracovných činností a pri priznávaní príplatku k mzde, náhrad miezd a odmien,
 • vypracovanie systemizácie úradu,
 • spracovanie započítateľnej odbornej praxe zamestnancov úradu, vedie evidenciu dochádzky, sleduje fond pracovného času podľa jednotlivých útvarov k výplate predpísaných dávok, vypracúva mesačné podklady ku mzdám pre ekonomické oddelenie,
 • zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov,
 • výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest,
 • usmerňovanie mzdovej politiky úradu, plánovanie potreby mzdových prostriedkov,
 • spracovanie rozborov, analýz a štatistiky týkajúcich sa zamestnancov, mzdových prostriedkov,
 • pripravovanie podkladov pre kolektívne vyjednávanie, realizáciu sociálnej politiky zamestnávateľa podľa platnej kolektívnej dohody, tvorbu a čerpanie Sociálneho fondu,
 • likvidáciu cestovných náhrad pri tuzemských aj zahraničných pracovných cestách zamestnancov úradu,
 • vykonávanie likvidácie mzdových náležitostí zamestnancov úradu a odvodov poistného za zamestnávateľa,
 • pripravovanie služobných predpisov, metodicky usmerňuje správnu aplikáciu služobných predpisov vydaných Ministerstvom zdravotníctva SR alebo nadriadeným služobným úradom

 

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
Mgr. Ing. Karol Gerdenich, MHA046/5192022karol.gerdenich@ruvzpd.sk
Ján Bielik046/5192059
Danica Gerdenichová
Miroslav Hanák046/5192059
Mgr. Katarína Koryťáková046/5192016katarina.korytakova@ruvzpd.sk
Iveta Rexová
Mgr. Michal Svrček046/5192017michal.svrcek@ruvzpd.sk
Ing. Gabriela Zelenáková046/5192016gabriela.zelenakova@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru