V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Informatika a štatistika

Zabezpečuje systematickú aplikáciu informatiky, štatistiky, informačných a komunikačných technológií vo verejnom zdravotníctve, zefektívnenie procesov verejnej správy verejného zdravotníctva, zlepšenie informovanosti občanov a sprístupnenie verejnej správy v oblasti verejného zdravotníctva občanovi prostredníctvom informačných a komunikačných technológií:

 • sleduje a uplatňuje štandardy v oblasti informatizácie zdravotníctva a informatizácie verejnej správy
 • vytvára vlastné štandardy pre potreby verejného zdravotníctva
 • riadi nákup a údržbu informačnej a komunikačnej techniky
 • pripravuje podklady pre plánovanie finančných prostriedkov na nákup informačných technológií v rámci ročného rozpočtu úradu
 • zabezpečuje administráciu interných informačných systémov a prevádzku externých informačných systémov hygieny a epidemiológie
 • zabezpečuje funkčnosť a plynulú prevádzku hardvérových a softvérových systémov úradu
 • zabezpečuje prevádzku, správu a servis lokálnej počítačovej siete úradu a servis jednotlivých počítačov organizačných útvarov úradu
 • zabezpečuje pripojenie úradu do siete Internet a zodpovedá za jeho funkčnosť a ochranu dát úradu
 • vykonáva funkciu správcu internetovej a intranetovej stránky úradu
 • vedie evidenciu hardvéru a softvéru
 • spoluzodpovedá v spolupráci s inými organizačnými útvarmi za uplatňovanie zákona NR SR č.428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov
 • analyzuje vývoj zdravotného stavu obyvateľstva daného regiónu s použitím indikátorov verejného zdravia podľa požiadaviek jednotlivých oddelení
 • vykonáva štatistickú analýzu údajov z monitorovania vzťahu zdravotného stavu obyvateľstva a faktorov životného a pracovného prostredia, životných a pracovných podmienok
 • úzko spolupracuje s ostatnými odbornými organizačnými útvarmi úradu, podieľa sa na tímovej práci
 • realizuje spoluprácu na nadregionálnej až medzinárodnej úrovni v oblasti svojej pôsobnosti vykonáva konzultačnú činnosť v oblasti informatiky a štatistiky v rámci verejného zdravotníctva
 • zabezpečuje revízie vyhradených zariadení, elektrorozvodov, elektrospotrebičov, výťahov a dohliada na prevádzku zabezpečovacieho systému budovy

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
Michal Bellovič046/5192048michal.bellovic@ruvzpd.sk
Ing. Magdaléna Hohošová046/5192049magdalena.hohosova@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru