Oddelenie preventívnej medicíny

Oddelenie preventívnej medicíny sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolaných pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov pred rizikami zo škodlivých faktorov pri práci, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí.
Zaoberá sa sledovaním a hodnotením vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím (telesnou, duševnou a sociálnou pohodou), usmerňovaním celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce, so zohľadnením a skúmaním aj mimopracovných vplyvov, ovplyvňovaním rozvoja a podpory zdravia pracovníkov. Plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku ochrany zdravia a výkonu štátneho zdravotného dozoru.

Oddelenie preventívnej medicíny sa člení na:

– referát preventívneho pracovného lekárstva,
– referát fyziológie práce
– referát výchova ku zdraviu a PZ

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
MUDr. Miroslava Štovčíková046/5192040miroslava.stovcikova@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru