Referát nozokomiálnych nákaz, sterilizácie a dezinfekcie

Hlavným zameraním referátu nozokomiálnych nákaz, sterilizácie a dezinfekcie je:

  • štátny zdravotný dozor v zdravotníckych zariadeniach a ústavoch sociálnej starostlivosti
  • surveillance nemocničných nákaz
  • kontrola sterilizačnej techniky
  • kontrola účinnosti dezinfekcie a sterilizácie v zdravotníckych zariadeniach
  • edukácia v oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
« späť na organizačnú štruktúru