Oddelenie epidemiológie

Zaoberá sa ochranou obyvateľstva pred infekčnými chorobami, sledovaním výskytu a rozdelenia infekčných a iných spoločensky závažných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Analyzuje výskyt chorôb a zdravia populácie, vzájomné vzťahy medzi ľuďmi a prostredím s dôrazom na zisťovanie faktorov podporujúcich vznik ochorenia, resp. ich príčiny. Študuje vzťahy medzi človekom a prostredím, predovšetkým so zreteľom na možnosti prevencie hromadného výskytu ochorení. Predmetom záujmu sú akútne a chronické choroby a chorobné stavy infekčného pôvodu, ktoré sú zdravotne, ekonomicky i sociálne závažné, štúdium zdravej populácie exponovanej rizikám, zamerané na analýzu ochranných faktorov, ktoré môžu zabrániť vzniku ochorenia a pôsobia priaznivo na vývin a zdravie človeka. Snaží sa prispievať k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti, k ochrane a upevneniu zdravia ako aj k predĺženiu života a jeho kvality u jednotlivcov a populácie, k postupnému obmedzeniu, spomaleniu a zastaveniu šírenia nákazy. Plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného dozoru:

 • štúdium vzťahov medzi človekom a prostredím so zreteľom na primárnu prevenciu
 • analýza výskytu zdravia a chorôb v populácii
 • Identifikácia príčin chorôb predovšetkým na populačnej úrovni
 • zabezpečovanie surveillance prenosných chorôb vrátane nemocničných nákaz
 • plánovanie, vypracovanie, organizovanie, koordinovanie a kontrola preventívnych opatrení
 • plánovanie, vypracovanie, organizovanie, koordinovanie a kontrola represívnych opatrení
 • sledovanie a hodnotenie efektívnosti preventívnych a represívnych opatrení
 • napĺňanie epidemiologického informačného systému EPIS
 • hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe výsledkov kontrol očkovania a imunologických prehľadov
 • spolupráca s orgánmi a inštitúciami Európskej únie a Svetovej zdravotníckej organizácie
 • vypracovávanie plánov preventívnych opatrení pre zabránenie vzniku mimoriadne situácie
 • výchova obyvateľstva k zdravému spôsobu života na individuálnej i populačnej úrovni
 • poradenská činnosť v oblasti prevencie prenosných ochorení a očkovania, aj pri cestách do zahraničia
 • realizácia odporúčaní Európskej únie a Svetovej zdravotníckej organizácie v surveillance chorôb a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb
 • spolupráca s inými medicínskymi odbormi pri hodnotení prognóz vývoja zdravotného stavu populácie
 • konzultačná činnosť, metodické vedenie a doškoľovanie v problematike prenosných chorôb
 • konzultačná činnosť, metodické vedenie a doškoľovanie v problematike nemocničných nákaz, hygienicko-epidemiologických režimov zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb
 • konzultačná činnosť, metodické vedenie a doškoľovanie v problematike sterilizácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
 • konzultačná činnosť v problematike podpory a ochrany zdravia jednotlivcov a populácie pre rezort zdravotníctva ako aj iné rezorty a laickú verejnosť
 • expertízna činnosť v problematike prenosných a chronických chorôb vrátane nemocničných nákaz, hygienicko-epidemiologických režimov zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, v sterilizácii, dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
Mgr. Viera Botková046/5192020viera.botkova@ruvzpd.sk
Mgr. Dušana Adamcová046/5192021dusana.adamcova@ruvzpd.sk
Alena Hlatká046/5192025alena.hlatka@ruvzpd.sk
Mgr. Zuzana Chlpeková046/5192023zuzana.chlpekova@ruvzpd.sk
Alexandra Kjurčijská046/5192027alexandra.kjurcijska@ruvzpd.sk
Mgr. Michaela Pekárová046/5192015michaela.pekarova@ruvzpd.sk
Mgr. Veronika Strížová046/5192024veronika.strizova@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru