Referát HTČ

Referát HTČ zabezpečuje prevádzkovo-technické činnosti:

 • zabezpečuje starostlivosť a ochranu majetku úradu, zabezpečuje správu budov, pozemkov,
 • pripravuje návrhy nájomných a iných zmlúv súvisiacich s prevádzkou úradu,
 • zabezpečuje údržbu a opravy dodávateľsky,
 • zabezpečuje materiálno-technické zabezpečenie, nákup tovarov a služieb a skladové hospodárstvo,
 • zabezpečuje plánovanie, prípravu a realizáciu investičných akcií stavebných aj strojných,
 • zabezpečuje komplexnú agendu verejného obstarávania, vrátane archivácie a výkazníctva,
 • zabezpečuje činnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 • zabezpečuje a riadi autoprevádzku, prepravu osôb a nákladu, dispečing, starostlivosť o vozový park, jeho technický stav a obnovu,
 • zabezpečuje energetické a odpadové hospodárstvo, revízie vyhradených zariadení, plyno-, elektro- spotrebičov, tlakových nádob, výťahov, kotlov, ostatných,
 • zabezpečuje stravovanie zamestnancov úradu,
 • zabezpečuje upratovanie priestorov úradu,
 • zabezpečuje pranie a údržbu OOPP poskytnutých zamestnancom,
 • zabezpečuje reprografické služby pre potreby úradu, prevádzkyschopnosť reprografickej techniky a jej materiálne zabezpečenie,
 • zabezpečuje telekomunikačné služby pre úrad,
 • zabezpečuje donášku, expedíciu a rozdeľovanie poštových zásielok.

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
« späť na organizačnú štruktúru