Referát ekonomický a rozpočtu

Referát zabezpečuje ekonomicko-finančné činnosti:

  • vypracúva návrh rozpočtu ako podklad pre MZ SR, rozpis schválených záväzných ukazovateľov a limitov ŠR, úpravy rozpočtu, sleduje hospodárenie na nákladové strediská,
  • zabezpečuje rozborovú činnosť, spracováva analýzy hospodárenia a kontrolu čerpania rozpočtu,
  • zabezpečuje a vykonáva finančné účtovníctvo, účtovné závierky,
  • vykonáva likvidáciu faktúr a zabezpečuje fakturáciu za výkony úradu,
  • komplexne zabezpečuje styk so štátnou pokladnicou,
  • zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi,
  • zabezpečuje pokladničnú činnosť na úrade,
  • zabezpečuje operatívno-technickú evidenciu, spravuje dlhodobý hnuteľný a nehnuteľný majetok a drobný majetok v správe úradu, zabezpečuje riadne hospodárenie s ním, jeho evidenciu, využívanie a inventarizáciu, vypracováva návrhy na zaradenie, vyradenie a likvidáciu majetku.

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
« späť na organizačnú štruktúru