Oddelenie ekonomiky a HTČ

Oddelenie ekonomiky a HTČ sa zaoberá zabezpečovaním ekonomických agend a vytváraním prevádzkovo-technických podmienok pre činnosť odborných pracovísk:

 • komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania
 • komplexné zabezpečovanie finančného účtovníctva
 • zabezpečovanie hotovostného platobného styku
 • zabezpečovanie operatívno-technickej evidencie
 • komplexne zabezpečovanie styku so štátnou pokladnicou
 • zabezpečovanie procesu verejného obstarávania
 • pripravovanie návrhov nájomných a iných zmlúv súvisiacich s prevádzkou úradu
 • zabezpečovanie údržby a opráv dodávateľsky
 • zabezpečovanie nákupu tovarov a služieb a skladové hospodárstvo
 • zabezpečovanie činnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • zabezpečovanie a riadenie autoprevádzky
 • zabezpečovanie energetického a odpadového hospodárstva, revízie vyhradených zariadení
 • zabezpečovanie stravovania zamestnancov úradu
 • zabezpečovanie upratovania priestorov úradu
 • zabezpečovanie prania OOPP poskytnutých zamestnancom
 • zabezpečovanie telekomunikačných služieb úradu
 • vykonávanie evidencie a usmerňovanie stránok, poskytovanie informácií stránkam a telefonujúcim

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail

 

 

 

« späť na organizačnú štruktúru