Národné referenčné centrum pre problematiku uhoľných baní

Náplňou činnosti NRC je:

  • riešenie problematiky banských pracovísk
  • organizácia stretnutí na úrovni vedenia HBP, odborovej organizácie, kliník pracovného lekárstva a odborníkov na meranie a hodnotenie pracovných rizík
  • prešetrovanie podozrení na choroby z povolania na jednotlivých prevádzkach HBP, a.s. Prievidza
  • sledovanie rizika DNJZ a vibrácií, ktoré sa na banských pracoviskách vyskytujú v najväčšom počte
  • objektivizácia lokálnej svalovej záťaže a celkovej fyzickej záťaže u jednotlivých profesií v HBP v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou OHS s.r.o.
  • stanovenie konkrétnych kritérií lokálnej fyzickej záťaže na jednotlivých pracoviskách HBP, a.s.
  • poskytovanie konzultácií pre banské podniky spojené s návrhmi opatrení na zlepšovanie
  • meranie a hodnotenie:

– hluku – expozície hluku v pracovnom prostredí, imisií hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí,
– pevného aerosólu v pracovnom prostredí,
– tepelno-vlhkostnej mikroklímy – ako súčasť meraní pevného aerosólu a chemických faktorov v ovzduší,
– ortuti, hustoty a kreatinínu v biologickom materiále a ortuti v pracovnom prostredí,
– cytogenetické vyšetrenia podľa požiadaviek

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
Ing. Monika Bednárová046/5192070monika.bednarova@ruvzpd.sk
Ing. Tatiana Fajerová046/5192070tatiana.fajerova@ruvzpd.sk

 

« späť na organizačnú štruktúru