V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Národné referenčné centrum pre fyziológiu práce a ergonómiu

Predmet činnosti NRC pre fyziológiu práce a ergonómiu:

  • získava, spracováva a zabezpečuje odborné informácie z oblasti objektivizácie a posudzovania fyziológie práce a ergonómie v pracovnom prostredí, dbá o ich správnu interpretáciu na základe čoho pripravuje odborné podklady pre hlavného hygienika s cieľom jednotného usmernenia činnosti RÚVZ v SR v oblasti objektivizácie a hodnotenia fyziológie práce a ergonómie v pracovnom prostredí
  • vypracováva metodiky a postupy práce pre objektivizáciu a hodnotenie parametrov fyziológie práce a ergonómie v pracovnom prostredí
  • pre MZ SR, UVZ SR a RÚVZ v SR pripravuje návrhy opatrení na ochranu zdravia pracovníkov v oblasti fyziológie práce a ergonómie v pracovnom prostredí
  • zabezpečuje a organizuje pre pracovníkov RÚVZ v SR vykonávajúcich činnosť v oblasti objektivizácie a hodnotenia fyziológie práce a ergonómie v pracovnom prostredí celoslovenské odborné podujatia a edukáciu s cieľom sústavného zvyšovania odbornosti v danej problematike a uplatňovania jednotného postupu
  • poskytuje konzultácie pre fyzické a právnické osoby v oblasti objektivizácie a hodnotenia fyziológie práce a ergonómie v pracovnom prostredí
  • overuje výsledky dosiahnuté na pracoviskách pri objektivizácii fyziológie práce a ergonómie v pracovnom prostredí
  • podieľa sa na riešení podaní a sťažností týkajúcich sa výsledkov meraní a postupov pri objektivizácií fyziológie práce a ergonómie v pracovnom prostredí a pri preverovaní ich zákrokov
  • overuje v súvislosti s podaniami a sťažnosťami výsledky meraní získané na pracoviskách pri objektivizácii fyziológie práce a ergonómie v pracovnom prostredí
  • zastupuje rezort zdravotníctva pri riešení odborných a sporných otázok v rámci rezortu, mimo rezort a v zahraničí

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
MUDr. Marie Šťastnánrcfp@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru