Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu

Na čele úradu je regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik SR. Regionálny hygienik je vedúcim služobného úradu pre štátnych zamestnancov úradu a štatutárnym orgánom zamestnávateľa pre ostatných zamestnancov úradu.

Regionálny hygienik je štatutárny orgán – generálny tajomník služobného úradu. Je oprávnený konať vo všetkých veciach v mene úradu. V riadiacej a rozhodovacej činnosti je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA046/5192010rh@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru