Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

Hygiena životného prostredia a zdravia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie a jednotlivca.

Cieľom práce HŽP je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváraním takých podmienok životného prostredia, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k ochrane zdravia človeka, jeho zdravému vývoju, fyzickej a psychickej pohode. Pri naplánovaní uvedených cieľov HŽP spolupracuje s ostatnými odbormi hygieny a epidemiológie, klinickými a medicínskymi odbormi, orgánmi rezortu životného prostredia, štátnej správy a samosprávy, výskumnými pracovníkmi a inými zložkami verejného života.

Ako metódy práce sú využívané:

  • štátny zdravotný dozor
  • terénne prieskumy
  • epidemiologické štúdie zdravotného stavu vybraných skupín obyvateľstva

Medzi najzávažnejšie problémy, ktorým sa venuje najväčšia pozornosť je sledovanie kvality pitnej vody, poskytovanie služieb obyvateľstvu v starostlivosti o ľudské telo, ako aj nezávadné prevádzky kúpalísk a rekreačných areálov a pohrebníctva.

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA046/5192010rh@ruvzpd.sk
Mgr. Daša Gubková046/5192056dasa.gubkova@ruvzpd.sk
Mgr. Simona Majtanová046/5192057simona.majtanova@ruvzpd.sk
Ing. Slávka Tišťanová046/5192055slavka.tistanova@ruvzpd.sk
Bc. Jarmila Tomová046/5192057jarmila.tomova@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru