V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie zabezpečuje preventívnu starostlivosť o zdravie pracovníkov.

Vykonáva:

 • vydáva záväzné stanoviská k územnoplánovacím podkladom, územným plánom a k návrhom na územné konanie, návrhom na kolaudáciu stavieb, návrhom na zmenu v užívaní stavieb, návrhom na určenie osobitného režimu území
 • vykonáva odborný dozor a rozhoduje o návrhoch na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky, vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní
 • poskytuje odborné konzultácie pre vypracovanie prevádzkových poriadkov a schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu
 • rozhoduje o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín
 • rozhoduje o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku
 • rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
 • rozhoduje o návrhoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov
 • rozhoduje o návrhoch na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác
 • vedie register subjektov, u ktorých je vyhlásená riziková práca, na regionálnej úrovni
 • prešetruje pracovné anamnézy v súvislosti s podozrením na profesionálne ochorenia a vypracováva správy pre kliniky a ambulancie pracovného lekárstva a kožných lekárov
 • poskytuje odborné konzultácie a poradenstvo ku príprave uvedených návrhov
 • vykonáva štátny zdravotný dozor na pracoviskách počas prevádzky, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstraňovanie nedostatkov

vypracováva odborné podklady pre iné orgány štátnej správy

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
MUDr. Miroslava Štovčíková046/5192040miroslava.stovcikova@ruvzpd.sk
Martina Bieliková046/5192046martina.bielikova@ruvzpd.sk
Mgr. Monika Geierová046/5192042monika.geierova@ruvzpd.sk
Mgr. Patrícia Grolmusová046/5192045patricia.grolmusova@ruvzpd.sk
Mgr. Zdenka Ličková046/5192043zdenka.lickova@ruvzpd.sk
RNDr. Zuzana Waldeckerová046/5192037zuzana.waldeckerova@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru