Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu sa zúčastňuje na plnení špecializovaných úloh verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Svojou činnosťou sa podieľa na plnení programov a projektov európskeho, celoštátneho a regionálneho charakteru s prioritným postavením Národného programu podpory zdravia. Jeho súčasťou sú aj programy (Škola podporujúca zdravie, CINDI – program prevencie chronických neinfekčných ochorení) a projekty (Zdravé mestá, Zdravé pracoviská) odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Činnosť oddelenia:

 • monitoruje zdravotný stav, zdravotné uvedomenie a zdravotné správanie obyvateľstva
 • realizuje preventívne intervencie
  • individuálne
  • skupinové (besedy, prednášky, prezentácie) – v podnikoch, úradoch, školách všetkých typov, inštitúciách a i.
  • hromadné – pôsobenie na obyvateľstvo prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov priebežne, ako aj pri príležitosti významných dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou
 • poskytuje bezplatné vyšetrenie klientov v poradni zdravia s následným cieleným poradenstvom zameraným na prevenciu srdcovo-cievnych chorôb
 • podieľa sa na realizácii prieskumov zameraných na zdravotné správanie obyvateľov a výskumných úloh
 • zabezpečuje distribúciu zdravotno-výchovných edičných materiálov
 • spolupracuje s orgánmi miestnej samosprávy, zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnými poisťovňami, školskými zariadeniami všetkých typov, podnikmi, kultúrnymi inštitúciami, občianskymi združeniami a i.

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
MUDr. Miroslava Štovčíková046/5192040miroslava.stovcikova@ruvzpd.sk
Mgr. Dajana Ďureje046/5192047dajana.dureje@ruvzpd.sk
Adriana Kucková046/5192028adriana.kuckova@ruvzpd.sk
Ing. Adriána Šimková046/5192041adriana.simkova@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru