Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Hygiena výživy je interdisciplinárny medicínsky odbor, ktorý sa podieľa na riešení ochrany zdravia populácie. Hygiena výživy sa zaoberá od vysoko špecializovaných typov špeciálnej a špecializovanej individuálnej výživy, cez všetky typy nemocničnej nutrície, dietetiku, spoločné stravovanie /reštauračné a závodné/, až po bežnú výživu obyvateľstva. Hygiena výživy pri svojej práci využíva metódy a výsledky rôznych biologických a technických vied, ktoré súvisia s výživou.

Oddelenie hygieny výživy plní úlohy v oblasti:

Fyziológie výživy

 • analyzuje stav zdravia populácie vo vzťahu k zisteným rizikám v procese výživy,
 • sleduje hygienickú problematiku spoločného stravovania /vrátane nemocničného, ústavného a kúpeľného stravovania/ so zvláštnym zreteľom na biologickú hodnotu, a zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov,
 • vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť so zvláštnym zreteľom na ovplyvňovanie stravovacích zvyklostí obyvateľov, pričom úzko spolupracuje s Poradňou správnej výživy
 • podieľa sa na plnení programov ozdravenia výživy a iných celospoločensky významných programov a projektov

Hygieny požívatín

 • sleduje hygienickú bezchybnosť, zdravotnú nezávadnosť a biologickú hodnotu potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov, pri dovoze, v prvovýrobe, vo výrobe výrobkov, pri úschove a doprave požívatín a pri predaji požívatín,
 • sleduje výskyt alimentárnych nákaz a otráv a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu,
 • odborne posudzuje návrhy na zavedenie správnej výrobnej praxe, hodnotí monitoring kontrolných kritických bodov pracovníkmi potravinárskych zariadení a ich verifikáciu,
 • sleduje a hodnotí pracovné prostredie potravinárskych prevádzok , dodržiavanie osobnej hygieny, zdravotnej a odbornej spôsobilosti ich zamestnancov vrátane managementu,
 • vykonáva expertíznu činnosť pri posudzovaní zdravotnej bezchybnosti požívatín a potravinárskych surovín,
 • vykonáva poradenskú činnosť s osobitným dôrazom na ochranu potravín a pokrmov pred narušením ich hygienickej a zdravotnej bezpečnosti,
 • posudzuje stavebno – technické a prevádzkové podmienky z hygienického hľadiska v zariadeniach potravinárskej činnosti
 • posudzuje návrhy na umiestnenie potravinárskych prevádzok, vykonáva konzultácie k projektovým dokumentáciám z hľadiska riešenia hygienickej problematiky potravinárskych zariadení,
 • posudzuje hygienickú bezchybnosti strojno-technologického vybavenia potravinárskych zariadení a dopravných prostriedkov,
 • posudzuje spôsob zásobovania pitnou vodou potravinárskych zariadení,
 • posudzuje spôsob odstraňovania tuhých a tekutých odpadov z potravinárskych zariadení,
 • vykonáva a vedie registráciu potravinárskych prevádzok,
 • prijíma a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a v rámci opatrení národného pohotovostného plánu,

Hygiena predmetov bežného používania

 • vykonáva štátny zdravotný dozor nad zdravotnou bezchybnosťou predmetov prichádzajúcich do priameho alebo nepriameho styku s požívatinami, resp. do kontaktu s ľudským telom /napr. potravinárske stroje, obaly, uzávery, kozmetické prostriedky/
 • vykonáva expertíznu a konzultačnú činnosť pri posudzovaní zdravotnej bezchybnosti predmetov bežného používania,
 • vykonáva štátny zdravotný dozor v rámci hláseného rýchleho výstražného systému

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
Mgr. et Mgr. Darina Paulíková, MHA046/5192030darina.paulikova@ruvzpd.sk
Mgr. Petra Fábryová046/5192035petra.fabryova@ruvzpd.sk
Ing. Katarína Horváthová Trúchla046/5192034katarina.horvathova@ruvzpd.sk
Ing. Lenka Keratová046/5192031lenka.keratova@ruvzpd.sk
Bc. Mária Kriváneková046/5192033maria.krivanekova@ruvzpd.sk
Bc. Katarína Pračková046/5192032katarina.prackova@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru