Oddelenie hygieny detí a mládeže

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor zameraný na primárnu prevenciu v detskom a v mladistvom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov, vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a k spôsobu života. Vychádza z poznatkov o zdravotnom stave a o vekových zvláštnostiach jednotlivých etáp vývoja mladej generácie podmienených morfologickými, fyziologickými a psychologickými osobitosťami reaktibility detského a dospievajúceho organizmu. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie.

Náplňou činnosti odboru je:

 • monitorovať a vyhodnocovať zdravotný stav detí a mládeže v priestore a čase
 • sledovať a hodnotiť pozitívne a negatívne vplyvy životných a pracovných podmienok
 • na vývoj organizmu a jeho zdravotný stav v priestore a čase so zvláštnym zameraním
 • na rizikové faktory vybraných chorôb a chýb
 • študovať vzťahy a súvislosti medzi faktormi životných a pracovných podmienok zdravotným stavom detí a mládeže, študovať príčiny zmien zdravotného stavu populácie
 • spracovávať, presadzovať a vyhodnocovať opatrenia a programy:

– ochrany zdravia a zdravého spôsobu života detí a mládeže
– všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývoja detí a mládež
– primárnej prevencie vybraných chorôb a chýb

 • stanovovať zdravotné kritériá pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže na centrálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a kontrolovať ich dodržiavanie
 • vykonávať štátny zdravotný dozor nad vytváraním a ochranou zdravých životných a pracovných podmienok a nad ochranou zdravia detí a mládeže
 • vykonávať zber, spracovanie, analýzu a prenos informácii z odboru hygieny detí a mládeže a súvisiacich odborov
 • vykonávať výchovu mladej generácie ku zdraviu
 • vykonávať expertíznu a konzultačnú činnosť

Personálne obsadenie

MenoTelefóne-mail
Mgr. Emília Kotianová Rendeková, MPH046/5192053emilia.rendekova@ruvzpd.sk
Mgr. Zuzana Bieliková046/5192051zuzana.bielikova@ruvzpd.sk
Mgr. Zuzana Letavajová046/5192052zuzana.letavajova@ruvzpd.sk
« späť na organizačnú štruktúru