V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Národné referenčné centrá (NRC)

Národné referenčné centrum je podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov špecializované pracovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva určené na riešenie úloh verejného zdravotníctva. Zriaďovanie národných referenčných centier schvaľuje Ministerstvo zdravotníctva SR na základe žiadosti úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach má zriadené nasledovné národné referenčné centrá:

Národné referenčné centrum pre termotolerantné améby

Národné referenčné centrum pre problematiku uhoľných baní

Národné referenčné centrum pre fyziológiu práce a ergonómiu