Príspevky označené ‘covid-19’

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (6. aktualizácia)

V prílohe nájdete usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (6. aktualizácia)

Opatrenie ÚVZ SR – uzavretie prevádzok platné od 30. marca 2020 do odvolania

Opatrenie OLP/2777/2020

A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

 1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
 2. predajní drogérie,
 3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,
 4. predajní novín a tlačovín,
 5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
 7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
 8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
 9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovar v prevádzke a donáškových služieb,
 10.  práčovní a čistiarní odevov,
 11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
 12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
 13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
 14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,
 15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
 16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
 17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 18. prevádzok kľúčových služieb,
 19. zberných dvorov,
 20. predajní metrového textilu a galantérie,
 21. predajní a servisov bicyklov,
 22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
 23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

B) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

C) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

 • vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,
 • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

D) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

E) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z., aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 až 10.

Opatrenie ÚVZ SR – otvorenie veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární

Opatrenie OLP/2733/2020

Opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR číslo OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu – otvorenie veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární.

Opatrenie ÚVZ SR – Dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb

Opatrenie OLP/2775/2020

Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:

 1. denné stacionáre § 40 zákona
 2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35,
 3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
 4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
 5. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
 6. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
 7. denné centrá (bývalé „kluby dôchodcov“) a
 8. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé „detské jasle“).
 9. Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

Termín: od 25.03.2020 do odvolania

Opatrenie ÚVZ SR – uzavretie v nedeľu

Opatrenie OLP/2733/2020

A) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci
uzatvoriť:

 1. predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely,
 2. lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
 3. predajne drogérie,
 4. predajne novín a tlačovín,
 5. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií.

B) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok uvedených v bode A) vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

Opatrenie ÚVZ SR – povinnosť zakrytia horných dýchacích ciest na verejnosti

Opatrenie OLP/2732/2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia týkajúce sa zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia  športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 24.03.2020 do odvolania.

Nové infografiky pre COVID-19

Dávame do pozornosti nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy. 

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (5. aktualizácia)

V prílohe nájdete usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (5. aktualizácia)

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 19.3.2020

V prílohe sa nachádza Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (číslo OLP/2640/2020), ktorým sa s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďujú „karanténne opatrenia“.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo OLP/2567/2020 zo dňa 12. marca 2020.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12.03.2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje nasledovné:
Celý text »