Svetový deň zdravia 2018 – „Prevencia nadváhy a obezity“

V rámci významných dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou je 7. apríl Svetovým dňom zdravia. Tento rok je jeho  ústrednou témou prevencia nadváhy a obezity, ktoré sú významnými rizikovými faktormi civilizačných ochorení.

Pracovníci poradne zdravia na RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach budú pri príležitosti uvedeného dňa organizovať zdravotno-výchovnú akciu pre jednotlivcov z radov širokej verejnosti, občanov nášho regiónu. Akcia sa bude konať 6. apríla 2018 (piatok) v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. v priestoroch vstupného vestibulu Žilinskej univerzity, detašované pracovisko Prievidza, Bakalárska 2 Prievidza.

Pracovníci poradne zdravia budú realizovať nasledovné bezplatné vyšetrenia:

  • stanovenie hladiny celkového cholesterolu v krvi (odber kapilárnej krvi)
  • meranie krvného tlaku a pulzu
  • stanovenie somatometrických parametrov (výška/hmotnosť – BMI, obvod pásu a bokov – WHR)

V závislosti od výsledkov vyšetrení bude jednotlivcom poskytované cielené individuálne zdravotno-výchovné poradenstvo zamerané na zmenu životného štýlu.

Bližšie informácie o uvedenej akcii je možné získať na tel. čísle 046/5192047 (poradňa zdravia) na RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.