V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Svetový deň srdca

Svetový deň srdca organizuje Svetová federácia srdca a Svetová zdravotnícka organizácia od roku 2000 vždy v poslednú nedeľu v septembri. V súvislosti s týmto významným dňom Slovenská nadácia srdca a Slovenská kardiologická spoločnosť vyhlasujú v septembri kampaň MOST – Mesiac o srdcových témach, ktorej cieľom je informovať verejnosť o rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení. Súčasťou kampane a zároveň pripomenutia si Svetového dňa srdca je už 4 roky aj veľká akcia pre širokú verejnosť, ktorá sa tento rok konala 24.septembra. Na uliciach a námestiach, v lekárňach a v obchodných domoch TESCO bolo viac ako 250 meracích staníc, kde si ľudia mohli bezplatne dať zmerať krvný tlak, hodnotu cholesterolu a obvod pása a stanoviť index telesnej hmotnosti.

V našom regióne na realizácii akcie participovali Akadémia vzdelávania Prievidza, TESCO Prievidza, Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza a poradňa zdravia nášho úradu. Študenti gymnázia vo forme malých skupiniek – hliadok oslovovali ľudí v okolí miestnych nákupných centier (TESCO, Kaufland, Korzo), v priestoroch Unikliniky, ako aj na Námestí slobody. Vypĺňali s nimi krátky dotazník a informovali ich o možnosti vyšetrenia v priestoroch TESCO na Nábrežnej ulici. Pracovníci poradne zdravia tu vyšetrovali záujemcom krvný tlak a celkový cholesterol, odoberali osobnú a rodinnú anamnézu a stanovovali index telesnej hmotnosti (BMI). Na základe zistených výsledkov im bolo poskytnuté poradenstvo ohľadom zmeny životného štýlu (doplnené vhodnými zdravotno-výchovnými materiálmi), príp. doporučená návšteva praktického lekára pre dospelých.

Celkovo v čase od 8.30 do 15.00 hod bolo vyšetrených 61 záujemcov, 18 mužov (30%) a 43 žien (70%). Jeden z klientov požadoval len vyšetrenie cholesterolu bez zmerania tlaku krvi a stanovenia BMI. Z mesta bolo 51 vyšetrených (84%), z vidieka 10 (16%). Vyšetrovaní boli vo veku 17 – 79 rokov, ich priemerný vek bol 47,3 rokov. Najviac ľudí malo stredoškolské vzdelanie – 39 (64%), po 11 malo základné a vysokoškolské vzdelanie (po 18%).

Podľa osobnej anamnézy takmer tretina vyšetrených sa liečila na vysoký tlak, štvrtina trpela nejakým iným srdcovo-cievnym ochorením a 5 vedeli, že majú vysoký cholesterol a na túto chorobu sa aj liečili. Len 2 z celkového počtu udávali, že sa liečia na cukrovku. Fajčenie udávalo 5 klientov (4 ženy a 1 muž). Viac ako 60% vyšetrených bolo presvedčených, že majú vo svojom živote dostatok pohybovej aktivity, ostatní priznávali, že ich pohybová aktivita nie je dostatočná. Nedostatkom pohybu častejšie trpeli ženy ako muži.

Srdcovo-cievne ochorenia v rodine udávalo viac ako 60% vyšetrených. Práve títo jedinci majú vyššie riziko mať podobné zdravotné problémy ako ľudia, u ktorých sa v rodine takéto choroby nevyskytujú.

Len necelá polovica vyšetrených mala primeranú hmotnosť, nadváhou trpela viac ako tretina, obezitou trpelo 8%. Až 7% vyšetrených trpelo podváhou. Priemerná hodnota indexu telesnej hmotnosti (BMI) bola 24,5.


Graf č.1 – Rozdelenie vyšetrených podľa hodnoty BMI

Ako zvýšený bolo hodnotený krvný tlak (TK), ak hodnota systolického TK bola 140 mmHg a viac a/alebo hodnota diastolického TK 90 mmHg a viac. Potom zvýšený TK bol zistený u 26 vyšetrených. Priemerné hodnoty TK boli sTK=129,6 mmHg, dTK=82,3 mmHg.

Graf č.2 – Rozdelenie vyšetrených podľa tlaku krvi

Hodnotu celkového cholesterolu (CCH) viac ako 5,0 mmol/l malo až 40 vyšetrených. Jedenástim vyšetrovaným sa nepodarilo vzhľadom na obmedzené technické možnosti použitého prístroja hodnotu CCH stanoviť, pričom 8 ju mali nižšiu ako 3,88 mmol/l a 3 vyššiu ako 7,76 mmol/l. Priemerná hodnota u ostatných vyšetrených bola 5,68 mmol/l.

Graf č.3 – Rozdelenie vyšetrených podľa hodnôt celkového cholesterolu

Celá akcia sa v našom regióne stretla s pozitívnym ohlasom. Vyšetrovaní prejavovali aktívny záujem o informácie týkajúce sa ich zdravotného stavu, ako aj o možnosti úpravy životného štýlu. Dúfame, že tento trend bude zachovaný aj v budúcich ročníkoch Svetového dňa srdca.