V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Svetový deň obezity 2021

Svetový deň obezity pripadá v roku 2021 na štvrtok 4. marca. Obezita je závažný verejno-zdravotný problém, ktorý sa dotýka celého sveta. Svetový deň obezity je upriamený na riešenie globálnej epidémie obezity. Ďalej podporuje riešenia, ktoré majú pomôcť jednotlivcom dosiahnuť a udržať si zdravú telesnú hmotnosť, poprípade podstúpiť správnu liečbu a zvrátiť komplikácie spojené s týmto ochorením. Dôležité je taktiež zvýšiť povedomie o tomto ochorení, o príčinách vzniku a možných komplikáciách.

Vznik obezity je často zapríčinený komplexnou zmesou rôznych faktorov. Ide o faktory stravovacie, životné, psychologické, sociokultúrne, ekonomické, environmentálne či genetické. U obézneho pacienta existuje zvýšené riziko vzniku niektorých chronických – neprenosných ochorení, ako napríklad: diabetes mellitus typu 2, kardiovaskulárne choroby, hypertenzia, cievna mozgová príhoda alebo rôzne formy rakoviny.

Jedným z poslaní svetového dňa obezity je taktiež zvýšiť povedomie o obezite. V súčasnosti je potrebné, aby populácia porozumela základným príčinám vzniku obezity a potrebným opatreniam, ktoré ju pomôžu v populácií znižovať. Na predchádzanie jej vzniku je dôležité mať správne stravovacie návyky a vykonávať pravidelnú pohybovú aktivitu.

Priebeh svetového dňa na Slovensku

V piatok 26.2. začína „Týždeň prevencie nadváhy a obezity”, v rámci ktorého bude každý deň pridaný nový článok o koreňoch obezity a jej prevencii na webových stránkach www.sklon.sk., www.mojstob.sk. Súčasne bude uverejnená online výzva „Hýbme sa zdravo – stop sedeniu”. Každý deň bude na www.sklon.sk prebiehať iný druh cvičenia (Nordic Walking, Salsa, Pilates, yoga, zdravotné cvičenie, aerobic, cvičenie pre seniorov). Dňa 4.3.2021 ponúkajú lektori STOB online poradenstvo o výžive a prevencii obezity zadarmo. 

Výskyt obezity na Slovensku

Prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva sa aj v roku 2019 realizoval prieskum „Zdravotné uvedomenie a správanie obyvateľov Slovenskej republiky“. Vykonával sa na celom území Slovenska pričom výskumnú vzorku tvorilo 3744 respondentov vo veku od 15 rokov.

Na základe BMI sa zaznamenal výskyt nadváhy (BMI: 25,0 – 29,9) u 35,6 %

  • obezita I. stupňa (BMI: 30,0 – 34,9) sa vyskytla u 12,2 % respondentov,
  • obezita II. stupňa (BMI: 35,0 – 39,9) u 2,3 % respondentov,
  • obezita III. stupňa (BMI: 40 a viac) u 0,4 % respondentov.

Aj v medzinárodných štatistikách figuruje Slovensko medzi krajinami, ktoré majú relatívne vysoký výskyt obezity. Napríklad v rebríčku výskytu obezity a nadváhy v krajinách európskeho regiónu (WHO, 2013) sa umiestňujeme v prvej tretine rebríčku štátov s najvyššou prevalenciou.

Zdroj: www.uvzsr.sk