V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Svetový deň AIDS

1. decembra si každoročne v Slovenskej republike aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie.

Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS.

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ktorý vyvoláva u človeka stratu imunity voči infekciám a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádorových ochorení. Terminálnym štádiom infekcie vírusom HIV je AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti. HIV/AIDS je ochorením, ktoré je aj napriek dlhodobej a nákladnej liečbe nevyliečiteľné.

Vírus HIV sa prenáša 3 hlavnými spôsobmi:  nechráneným pohlavným stykom, krvnou cestou a z matky na dieťa.

HIV/AIDS predstavuje celosvetový a zároveň celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov vo svete, komunít, rodín aj jednotlivcov.

Slovenská republika v ostatných rokoch naďalej patrí k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí sa u nás pozoruje vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (793 občanov Slovenskej republiky žijúcich s HIV infekciou k 30. 6. 2018). V rokoch 2014 až 2016 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV infekcie v jednom kalendárnom roku so stabilným počtom 80 až 90 nových prípadov. V roku 2017 bolo v Slovenskej republike diagnostikovaných celkovo (u občanov SR i cudzincov) 72 nových prípadov HIV infekcie. Zaznamenaný bol mierny medziročný pokles vo výskyte prípadov HIV infekcie o 17,2 % a piaty najvyšší výskyt v jednom kalendárnom roku. Od roku 1985 doteraz je výskyt a proces šírenia nákazy charakterizovaný hlavne dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (len 20 – 25 % podiel žien) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (takmer 90 % infekcií).

V prvom polroku 2018 bolo v Slovenskej republike diagnostikovaných celkovo (u občanov SR i cudzincov) 52 nových prípadov HIV infekcie. U občanov Slovenskej republiky bolo od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 42 nových prípadov HIV infekcie (39 prípadov u mužov a 3 prípady u žien). V tomto období bolo diagnostikovaných 7 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a tri úmrtia pacientov s HIV infekciou. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 17 prípadoch homosexuálnym stykom, v 10 prípadoch heterosexuálnym stykom a v 15 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu nákazy stanovený.  U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 1. 1. do 30. 6. 2018 hlásených 10 nových prípadov HIV infekcie (z toho 1 prípad v štádiu AIDS).

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30. 6. 2018 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 1 022 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 864 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 764 vyskytlo u mužov a 100 u žien. U 115 osôb (102 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 71 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 52 v štádiu AIDS). Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 63,5 % prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,2 % infekcií, 1,9 % injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 11,3 % prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Vyšetrovanie anti – HIV protilátok je v Slovenskej republike prístupné každému. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, je vyšetrená anonymne. Testovanie umožňuje zistiť protilátky proti  vírusu HIV v krvi človeka. Diagnostika je dôležitá pre skoré začatie liečby, ktorá môže značne zlepšiť zdravotný stav pacienta.  V prípade osôb, ktorým sa včas stanoví diagnóza, môže s menšou pravdepodobnosťou dochádzať k prenosu vírusu na iné osoby na základe nielen zníženej infekčnosti pri liečbe, ale aj zmien sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog.

Testovanie je možné v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, vo väčších mestách na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a na oddeleniach klinickej mikrobiológie nemocníc. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára.

Počet ľudí s HIV/AIDS neustále narastá a toto ochorenie je aj napriek všetkým snahám stále nevyliečiteľné a končí smrťou. Prevencia zostáva jediným a najúčinnejším prostriedkom v zabránení šírenia HIV/AIDS.

Zdroj: ÚVZ SR