V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Svetový deň AIDS

1. december patrí každoročne Svetovému dňu AIDS. V tento deň sú aktivity odbornej a laickej verejnosti zamerané na poskytovanie informácií o tomto ochorení, o možnostiach prevencie, diagnostiky a liečby. Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. HIV/AIDS predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov, komunít, rodín aj jednotlivcov.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30.6.2015 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 777 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Zo 643 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 671 vyskytlo u mužov a 106 u žien. U 81 osôb (69 mužov, 12 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 56 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 43 v štádiu AIDS).

Slovenská republika patrí v ostatných rokoch naďalej k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV. Od začiatku 21. storočia pozorujeme vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie. V roku 2014 bol zaznamenaný doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku (86 prípadov, incidencia 1,59 prípadov HIV infekcie na 100 000 obyvateľov SR) a v porovnaní s rokom 2013 (83 prípadov, incidencia 1,53 na 100 000 obyvateľov) došlo k vzostupu vo výskyte prípadov o 3,6 %.

V prvom polroku 2015 pokračoval vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie. Od 1.1.2015 do 30.6.2015 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 52 nových prípadov HIV infekcie, diagnostikované boli 3 prípady prípady syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a hlásené boli 4 prípady úmrtia pacientov s HIV infekciou. Z 52 nových prípadov HIV infekcie boli 4 diagnostikované u cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike.

Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 63,3 % prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,3 % infekcií, 2,0 % injekčným užívaním drog (z 13 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,2 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 11,2 % prípadov nebol spôsob prenosu stanovený.  Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Napriek pokroku v liečbe a preventívnym programom zostáva HIV/AIDS stále nevyliečiteľné. I keď Slovenská republika patrí medzi krajiny s relatívne nízkym počtom ľudí s HIV/AIDS, je nevyhnutné pokračovať v boji proti tomuto ochoreniu.

 

 

 

Zdroj: ÚVZ SR