V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Správa o pripravenosti kúpalísk a prírodných kúpacích oblastí v okresoch Prievidza a Partizánske na letnú turistickú sezónu 2017

K 16.06.2017 podali žiadosť  na prevádzkovanie  sezónnych kúpalísk v LTS 2017 všetci prevádzkovatelia dozorovaného územia okresov Prievidza a Partizánske, ktorých zariadenia sú po technickej stránke schopné prevádzky. Boli vykonané previerky pripravenosti areálov, odobraté vzorky vody z bazénov a kontrola personálneho zabezpečenia prevádzky (strojníci, upratovanie a plavčíci).

Kúpaliská s celoročnou prevádzkou sú prevádzkované bez závažných hygienických nedostatkov. Kvalita vody a jej zdravotné zabezpečenie vyhovuje požiadavkám  Vyhlášky MZ SR č.308/2012 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách  na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská. Prevádzkové poriadky sú vypracované v zmysle citovaného právneho predpisu. Neboli zaznamenané ochorenia, ktoré by vznikli  v priamej príčinnej súvislosti s kúpaním resp. pobytom  v areáli kúpalísk.

Monitoring vody určenej na kúpanie  je a bude naďalej zabezpečený v zmysle už citovaného predpisu.

V regióne neevidujeme vyhlásené kúpacie oblasti, ale nakoľko ľudia využívajú možnosť kúpania na vlastné nebezpečie na prírodných vodných plochách bez štatútu PK a VUK vo VN Nitrianske Rudno a VN Kanianka, vykonávame kontrolu kvality vody najmä v prvej polovici kúpacej sezóny a tak isto pred začiatkom kúpacej sezóny.

Sezónne zariadenia, ktoré sú pripravované na prevádzku v LTS 2017:

Kúpalisko Čajka Bojnice:  podaná žiadosť,  odobraté vzorky vody, vykonaná previerka bez nedostatkov, uvedené do prevádzky k 09.06.2017

Plážové kúpalisko Bojnice:podaná žiadosť o uvedenie do prevádzky, odobrané vzorky, vykonaná previerka, uvedené do prevádzky k 16.06.2017 

Termálne kúpalisko Chalmová: vykonaná kontrola areálu, odobraté vzorky vody, uvedené do prevádzky k 01.06.2017

Kúpalisko Dúha Partizánske: vykonaná kontrola areálu, odobraté vzorky vody, bez nedostatkov, uvedené do prevádzky  k 01.06.2017

Kúpalisko Remata – Handlová: kúpalisko po celkovej  rekonštrukcii, podaná žiadosť o uvedenie do prevádzky, odobratá vzorka, vykonaná previerka, v prevádzke k 01.06.2017, bazén bude využívaný celoročne

ATC Nitrianske Rudno:  prevádzka ATC skontrolovaná, uvedené do prevádzky k 07.06.2017,  kúpanie na vlastné nebezpečie, nie je prevádzkovateľ, nestabilná kvalita vody, nádrž patrične označená, vzorka vody pred sezónou z VN bude odobratá dňa 19.06.2017  

VN Kanianka: vzorka vody pred sezónou bude odobratá dňa 19.06.2017 v lokalite Pláž,  kúpanie na vlastné nebezpečie, nádrž označená