V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Sezóna pieskovísk je tu… Na čo všetko treba myslieť pri hre detí na pieskovisku.

Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež, ale aj obce majú povinnosť pieskoviská pravidelne čistiť a udržiavať tak, aby sa na nich deti mohli počas celej sezóny bezpečne hrať. Stav pieskoviska pred vstupom dieťaťa by si mali vizuálne kontrolovať aj rodičia, pomôžu tak minimalizovať možné riziko ochorenia či poranenia dieťaťa.

Orgány verejného zdravotníctva vykonávajú štátny zdravotný dozor na úseku pieskovísk v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacieho  predpisu – vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

,,Podľa tohto zákona majú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež povinnosť zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež tak, aby nepredstavovali riziko v dôsledku mikrobiálneho a iného znečistenia.“

Prevádzkovatelia musia počas sezóny pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody najmenej raz za dva týždne. O čistení a udržiavaní pieskoviska musia viesť záznamy. Sezóna pieskovísk trvá od 1. marca do 30. novembra. Každý regionálny úrad verejného zdravotníctva v Slovenskej republike má vypracovaný vlastný plán kontrol. V prípade, že ide o cielený dozor, vykoná sa v určitom časovom období, napríklad počas dvoch týždňov, jednotne kontrola na všetkých pieskoviskách buď pri materských školách, alebo na pieskoviskách v rámci občianskej vybavenosti. Pracovníci odborov hygieny detí a mládeže preverujú celkový technický stav pieskovísk, ich čistenie,  udržiavanie a odobraté vzorky piesku podrobujú mikrobiologickým a parazitologickým rozborom.

Vo všeobecnosti je možné zdravotné riziká na pieskoviskách rozdeliť do dvoch skupín – na mikrobiálne a na mechanické. V rámci mikrobiálneho rizika sa deti pri nedostatočnej hygiene môžu nakaziť rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami. Najčastejším zdrojom parazitárnych infekcií sú exkrementy psov a mačiek.

Ochorenia z pieskovísk:

TOXOKARÓZA

 • parazitárne ochorenie, pôvodcom je škrkavka psia a mačacia, dieťa sa nakazí vajíčkami škrkaviek,
 • spôsobuje poškodenie vnútorných orgánov.

TOXOPLAZMÓZA

 •  zdrojom nákazy je mačací trus, dieťa sa nakazí špinavými rukami prostredníctvom vajíčok,
 • prebieha zvyčajne bezpríznakovo, prejaví sa až v dospelosti, u tehotných žien vyvoláva infekcia ťažké poškodenie plodu, resp. potrat.

GIARDIÓZA

 • pôvodcom nákazy je mačka, ochorenie vyvoláva prvok Giardia (lamblia) intestinalis,
 • prenáša sa cystami prvoka a prejavuje sa tráviacimi ťažkosťami.

SHIGELÓZA

 • pôvodcom je baktéria Shigella dysenteriae, do úst sa dostane špinavými rukami,
 • prejavuje sa horúčkou, nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami brucha a vodnatými hnačkami, hrozí ťažká dehydratácia, najmä u najmenších detí.

SALMONELÓZA

 • najčastejším pôvodcom je baktéria Salmonela enteritidis, po skonzumovaní znečisteného piesku sa prejaví vodnatými hnačkami, bolesťami hlavy a vysokým teplotami, aj tu hrozí najmä u menších detí ťažká dehydratácia.

Mechanické riziká

Deti sa na pieskovisku môžu aj poraniť. Napríklad injekčnými ihlami alebo kúskami skla, pričom hrozí možnosť nakazenia vírusovými hepatitídami typu B a C a HIV.

Vírus HIV je citlivý na vonkajšie prostredie, preto riziko prenosu ochorenia pri poranení injekčnou striekačkou nie je vysoké. Na rozdiel od vírusov hepatitídy B, ktoré sú 100-krát infekčnejšie a nakaziť sa nimi dá aj z niekoľko týždňov zaschnutej krvi. Najnebezpečnejší je vírus hepatitídy typu C, ktorý vyvoláva závažné ochorenie, často prechádza do chronického štádia a je nevyliečiteľné.

Prevádzkovatelia pieskovísk sú povinní:

 • technickými opatreniami zabrániť vstupu zvierat do pieskovísk, prípadne zabezpečiť ich zakrývanie vhodnou fóliou,
 • zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu.

Rodičia by mali dbať: 

 • aby deti dodržiavali základné hygienické návyky a rešpektovať pokyny pediatra, pokiaľ ide o ich očkovanie,
 • aby na hry detí v pieskoviskách dozerala dospelá osoba,
 • aby v prípade poranenia dieťaťa napríklad znečistenou injekčnou striekačkou ranu ošetrili, dezinfikovali a informovali pediatra, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Môže to byť očkovanie proti hepatitíde typu A a B, pravidelné sérologické vyšetrenia, resp. sledovanie zdravotného stavu dieťaťa počas šiestich mesiacov.

Kontrola technického stavu a bezpečnosti detských atrakcií na ihriskách je v kompetencii Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Zdroj: ÚVZ SR