Reštaurácie si pri podávaní tatárskych biftekov plnia zákonné povinnosti

Prevádzkovatelia reštaurácií si plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú z legislatívy pri podávaní tatárskych biftekov. Vyplýva to z  kontrol zariadení verejného stravovania,   ktoré daný pokrm ponúkali. Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR pri viac ako 96% prevádzok nenašli pochybenia.

„Po možnosti podávať tatárske bifteky volali mnohí prevádzkovatelia i spotrebitelia. Ponúkať tepelne nespracované mäso môžu reštaurácie za jasne nastavených pravidiel  už viac ako dva roky. Oceňujeme zodpovedný prístup prevádzkovateľov, ktorí sa stotožnili s povinnosťami, ktoré musia spĺňať pri podávaní tatárskych biftekov. Veľká časť z nich si plní oznamovaciu povinnosť o príprave pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa voči orgánom verejného zdravotníctva, dbá na informovanosť spotrebiteľa z pohľadu možných zdravotných rizík po jeho konzumácii a dodržiava hygienické požiadavky a postupy správnej výrobnej praxe,“ povedala Iveta Trusková, vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR s tým, že kontrolu dodržiavania pravidiel pri podávaní biftekov vykonávajú hygienici priebežne.

Bratislavský a Košický kraj bez nedostatkov
V rámci riadnych plánovaných kontrol zistili hygienici nedostatky v 20 prevádzkach z celkovo skontrolovaných a náhodne vybraných 575 zariadení. V Žilinskom kraji potvrdili nedostatky v 6 prevádzkach, v Banskobystrickom kraji v 5 a v Trnavskom kraji v 4. V Prešovskom a Trenčianskom kraji šlo zhodne o 2 prevádzky a v Nitrianskom kraji o jednu. V Bratislavskom a Košickom kraji neboli v kontrolovaných prevádzkach potvrdené nedostatky. V prípade zistených pochybení došlo k okamžitému plneniu nápravných opatrení.

Zistené pochybenia:

  • 8 reštaurácií si nesplnilo oznamovaciu povinnosť v prípade podávania tatárskych biftekov
  • 11 reštaurácií neuviedlo v jedálnom lístku pre spotrebiteľa informáciu o zdravotných rizikách spojených s konzumáciou tepelne nespracovaného mäsa
  • v 6 prevádzkach boli potvrdené hygienické nedostatky, pričom najčastejším pochybením bolo opätovné zamrazovanie mäsa určeného na prípravu tatárskeho bifteku

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR vzhľadom na nízke percento zistených hygienických nedostatkov ani v jednom prípade nezaznamenali výskyt prenosného ochorenia súvisiaceho s podávaním pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa a vajec.

Pravidlá pre podávanie tatárskeho bifteku
Pravidlá pre podávanie tepelne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov upravuje od 1. júna 2017 vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.533/2007 Z.z.  Do takýchto pokrmov je možné pridávať aj surové slepačia vajcia, tie však musia byť len z registrovaných a kontrolovaných chovov a pri príprave pokrmu z nich je potrebné dodržiavať zásady čerstvosti vajec a hygieny. Uvedené pokrmy možno podávať bezprostredne po  ich príprave a len v reštauráciách. Nemožno ich pripravovať ani podávať napríklad v stánkoch s rýchlym občerstvením, v závodnom stravovaní a v iných typoch uzavretého stravovania.

Ak sa v reštaurácii rozhodnú pripravovať a podávať pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa, prevádzkovateľ je povinný oznámiť to miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR. Uvedené prevádzky musia tiež informovať spotrebiteľa o prípadných zdravotných rizikách, ktoré pri konzumovaní tepelne nespracovaného mäsa a vajec hrozia. V jedálnom lístku musia uviesť nasledovnú formulku: ,,Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.“

Tatársky biftek  je pokrm zo surového hovädzieho (prípadne iného) mäsa, najemno naškrabaného, prípadne pomletého, ochuteného koreninami a podávaný so surovým žĺtkom. V reštauráciách sa smie pripravovať iba z vopred zamrazeného mäsa. Pokiaľ ide o zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou tepelne nespracovaného mäsa, môže dôjsť najčastejšie k tráviacim ťažkostiam, ako sú napr. vracanie, bolesti brucha, zvýšené teploty, hnačky. Tiež môžu vzniknúť parazitárne ochorenia a ochorenie na listeriózu.