Projekt „Hrou proti AIDS“ projekt o prevencii infekcie HIV, iných sexuálne prenosných ochorení, nechceného tehotenstva

História projektu

Projekt vznikol v Nemecku, kde bol realizovaný pod názvom „Mitmach-Parcours zu AIDS, Liebe & Sexualität“. V rámci česko-nemeckej prihraničnej spolupráce bol ponúknutý na realizáciu v Českej republike. Po jeho úspechu sa dostal aj na Slovensko, kde ho realizujú viaceré regionálne úrady verejného zdravotníctva vrátane nášho.

Zameranie a ciele projektu

Ide o interaktívny projekt primárnej prevencie HIV/AIDS, ktorého cieľom je ponúknuť mládeži netradičnou formou – hrou, možnosť osvojiť si základné vedomosti o možnostiach prenosu HIV, ale aj iných pohlavne prenosných ochorení, ochrane pred prenosom týchto chorôb, ale aj ochrane pred tehotenstvom. Projekt nabáda mladých ľudí premýšľať o svojich postojoch a správaní v rizikových situáciách.

Cieľové skupiny

  • žiaci 2. stupňa základných škôl, predovšetkým 9. ročníka
  • študenti stredných škôl a učilíšť

Účastníci sa rozdelia do piatich skupín po približne 10 – 15 osôb. Každá skupina dostane hraciu kartu na zapisovanie získaných bodov a následne sa odoberie na jedno stanovisko. V priebehu hry musí každá skupina prejsť všetky stanoviská, pričom ku striedaniu dochádza po približne 15 minútach. Keď všetky skupiny absolvujú všetky stanoviská, hra končí.

Popis jednotlivých stanovísk

1. stanovisko – „cesty prenosu vírusu HIV“

Cieľom tohto stanoviska je overiť a prehĺbiť vedomosti účastníkov o jednotlivých spôsoboch prenosu infekcie vírusom HIV.

Na paneli pre toto stanovisko je umiestnených 15 obrázkov, na ktorých sú znázornené rôzne situácie vzťahujúce sa na možnosti prenosu vírusu HIV. Úlohou účastníkov je zhodnotiť rizikovosť jednotlivých zobrazených aktivít a to pomocou nastaviteľných terčíkov na princípe semaforu:

červená = vysoké riziko
oranžová = existuje určité riziko
zelená = bez rizika

Moderátor skupinu oboznámi s tým, čo jednotlivé obrázky znamenajú, vyzve ich k nastaveniu farby terčíka podľa ich názoru a následne diskutuje o jednotlivých situáciách. Na záver ohodnotí počet správnych odpovedí.

2. stanovisko – „ zábrana nechceného tehotenstva, pohlavne prenosných chorôb a HIV“

Cieľom stanoviska je podať prehľad o rôznych antikoncepčných metódach a ich účinnosti pri ochrane pred otehotnením a v prevencii pohlavne prenosných chorôb vrátane HIV. K dispozícii sú názorné ukážky rôznych foriem antikoncepcie (napr. kondóm, tabletkové hormonálne kontraceptíva, vnútromaternicové teliesko, teplomer, lubrikačný gél so spermicídnym účinkom atď.) umiestnených na paneli. Úlohou moderátora je vysvetliť účastníkom ich úlohu – zhodnotiť jednotlivé prípravky z vyššie spomínaného hľadiska, za správne odpovede získavajú body na hraciu kartu. Po skončení tímovej práce spoločne diskutujú o výhodách aj nevýhodách, príp. nežiadúcich účinkoch týchto preparátov a pomôcok.

3. stanovisko –„ láska, sexualita a ochrana pred HIV“ – „kocka šťastia“

Cieľom stanoviska je pomôcť formovať osobné postoje k partnerskému vzťahu, sexualite a ochrane pred HIV. Súčasťou stanoviska je hracia kocka a otázky rozdelené do piatich skupín. Každá skupina otázok je inej farby a táto zodpovedá farbe na kocke. Otázky jednej farby sú venované jednej problematike, a to:

Oranžové – otázky týkajúce sa prenosu a spôsobu prenosu HIV/AIDS
Žlté
– otázky týkajúce sa partnerských vzťahov
Zelené
otázky týkajúce sa kondómu
Modré
otázky týkajúce sa postojov vo vzťahoch
Červené
– otázky zmiešané

Biela farba na kocke nemá priradené žiadne otázky a znamená „hádž znovu“

Úlohou moderátora je zhodnotiť odpovede a motivovať skupinu k diskusii. Podľa správnosti odpovedí sú skupine prideľované body.

4. stanovisko – „sexualita rečou tela (pantomíma“)

Účelom tohto stanoviska je vyjadrenie pocitov a situácií vzťahujúcich sa k láske, partnerstvu a sexualite pomocou pantomímy. 16 dielikov zo skladačky „puzzle“, ktoré sa ukladajú na panel, je označených číslom a súčasne sú k dispozícii kartičky s číslami 1 – 16, na ktorých sú stručne charakterizované postoje a situácie vzťahujúce sa k láske, partnerstvu a sexualite. Členovia skupiny si postupne vyťahujú kartičky a ich úlohou je bez slov predviesť situáciu, uvedenú na kartičke. Ostatní členovia skupiny hádajú, o akú situáciu ide. Body je možné získať za každú uhádnutú situáciu, ako aj za zostavenie celého obrázku.


5. stanovisko – „život s HIV“

Cieľom tohto stanoviska je navodiť v účastníkoch pocit tolerancie a pochopenia osôb infikovaných vírusom HIV a odstrániť niektoré predsudky a mylné názory na HIV/AIDS. Na paneli je znázornená postava dievčaťa a chlapca a obrázky predstavujúce rôzne témy vzťahujúce sa k životu osôb s HIV/AIDS. Moderátor vyzve skupinu, aby si predstavili fiktívneho človeka, vybrali mu meno a definovali jeho spoločenské postavenie. Táto osoba je HIV-pozitívna a úlohou skupiny je vytvoriť životný príbeh tejto postavy, zaoberať sa tým, že takýto ľudia by nemali byť (s výnimkou určitých povolaní) obmedzovaní pri výbere zamestnania, aké druhy športu sú vhodné, kedy je potrebné, aby osoba oznámila, že je HIV pozitívna a kedy to, naopak, potrebné nie je. Hovorí sa o zanedbateľnom riziku prenosu choroby v rodine a pri bežnom spoločenskom styku . Diskutuje sa o dôležitosti podpory rodiny a priateľov, ale aj o otázkach prínosu antiretrovírusovej liečby, predĺžení a skvalitnení života. Dôležitou súčasťou tohto stanoviska je diskusia o možnostiach testovania a existencii tzv. „imunologického okienka“. Moderátor prideľuje body na základe vedomostí, postojov a aktivity členov skupiny.

Záverečné hodnotenie

Keď každá skupina absolvuje všetky stanoviská, skupiny si na hracej karte spočítajú získane body a určí sa víťaz. Víťazná skupina môže, podľa možností organizátorov, získať napr. sladkú odmenu alebo iný vhodný darček.

Podmienky realizácie projektu

Na realizáciu projektu je potrebná jedna väčšia miestnosť (jedáleň, zasadačka, telocvičňa…). Projekt v školách realizujú zaškolení pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach bezplatne.

Kontakt

MUDr. Miroslava Štovčíková
Odd. podpory zdravia
RÚVZ Prievidza
Nemocničná 8
972 01 Bojnice

Tel. 046/519 20 47
E-mail: pd.pz@uvzsr.sk
Web: www.ruvzpd.sk