V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Projekt EHES (European Health Examination Survey) – Zisťovanie zdravia Európanov

Projekt EHES je zameraný na získanie informácií o zdravotnom stave obyvateľstva. Vznikol z dôvodu nutnosti získania kvalitných a porovnateľných údajov o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe. Projekt je aktivitou Európskej únie a pilotnej štúdie sa okrem Slovenska zúčastňuje ďalších 12 krajín Európy. Koordináciu projektu zabezpečuje referenčné centrum v Helsinkách a na Slovensku je jeho realizácia schválená Ministerstvom zdravotníctva SR.

V rámci celého Slovenska bude v najbližších týždňoch vyšetrených 2 500 obyvateľov vo veku 18 – 64 rokov, ktorých meno bolo vybraté náhodným výberom z centrálnej evidencie obyvateľstva. Vybraní jedinci z okresu Prievidza budú najprv oslovení pozývacím listom a neskôr kontaktovaní telefonicky pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach. Účasť na skríningu je dobrovoľná, ale veľmi dôležitá. Získané informácie budú spracované za dodržania podmienok ochrany osobných údajov a nebudú použité na žiadne iné účely. Všetky vyšetrenia a odber krvi budú bezpečné a budú vykonané skúseným odborným personálom. Účasť na štúdii je prospešná aj pre vybraných jedincov, lebo sa dozvedia informácie o svojom zdravotnom stave. Výsledky vyšetrení všetkých zučastnených budú po skončení štúdie zaslané príslušným ošetrujúcim lekárom.

Samotné vyšetrenie bude realizované v priestoroch Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bojniciach a pozostáva z vyplnenia dotazníka, jednoduchého fyzikálneho vyšetrenia (hmotnosť, výška, obvod pása, tlak krvi) a odberu krvi (vyšetrenie celkového a HDL cholesterolu, glukózy – cukru, triacylglycerolov – tukov). Pre všetkých účastníkov bude pripravené občerstvenie a peňažná poukážka v hodnote 5 €.

Zdravotný personál poradne zdravia sa teší na Vašu návštevu a spoluprácu.