Projekt – „Bezpečný návrat domov“

Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach realizujú projekt „Bezpečný návrat domov“, prostredníctvom distribúcie edukačného a zdravotno – osvetového materiálu na všetky stredné školy. Uvedený materiál vytvoril Odbor podpory zdravia ÚVZ SR.

Projekt je zameraný na prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov. U tejto vekovej skupiny veľmi často dochádza k úrazom a úmrtiam pri návrate zo zábavných spoločenských akcií v skorých ranných hodinách cez víkendové dni, projekt sa snaží vytvoriť informačnú kampaň, pripomínajúcu tieto riziká.

plagat-uvzsr-celeste

Vytvorený zdravotno-osvetový materiál (plagát), nesie posolstvo ,,Bezpečný návrat domov“. Posolstvo plagátu je podporené textovou časťou, podpísanou hlavnou protagonistkou plagátu – populárnou speváčkou Celeste Buckingham a verbálne prístupnou formou zdôrazňujúcou hlavné myšlienky zdravotnej osvety v oblasti prevencie úrazov v doprave.

Cieľovou skupinou, pre ktorú je určený, je mládež, prednostne vo veku 15 – 19 rokov. Tento vek sa všeobecne považuje za rozhodujúci pri formovaní životného štýlu pre dospelosť a taktiež aj rizikový z hľadiska dopravných úrazov.

Je určený na osvetovú, výchovnú a vzdelávaciu prácu so žiakmi napr. na vyučovacích hodinách Etickej výchovy, na triednických hodinách, na výchovnú prácu výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, taktiež v spolupráci s inými odbornými pracovníkmi.

Súčasne bude RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru SR realizovať besedy so žiakmi stredných škôl, v časovom období od distribúcie plagátov na stredné školy, až do konca školského roka 2013/2014.

Zdroj: ÚVZ SR

Príloha: