Podmienky a postup pri poskytovaní informácií

Informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) možno získať:

  • písomne prostredníctvom pošty na adrese:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

  • písomne osobným podaním v podateľni RÚVZ
  • ústne osobne v pracovných dňoch: pondelok – piatok od 8.00 do 12.00 hod. v podateľni
  • ústne prostredníctvom telefónu v pracovných dňoch počas pracovnej doby od 8.00 do 14.30 hod. (tel: 046/5192011, 13)
  • prostredníctvom faxu: 046/5192012
  • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: ruvzpd@ruvzpd.sk

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

  • ktorej povinnej osobe je určená (t.j. ktorému orgánu štátnej správy, obci a pod.)
  • kto ju podáva (meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, v prípade možnosti aj telefónne číslo)
  • ktorých informácií sa žiadosť týka
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou)

Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne sa s ním iný spôsob sprístupnenia informácie.

Žiadosti podľa zákona o slobode informácií sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.