Prevencia počas letných horúčav

Letné mesiace so sebou prinášajú nielen zábavu a relax, ale aj rôzne nástrahy. Vysoké teploty prinášajú rôzne zdravotné riziká.

Dodržiavanie pitného režimu

Dospelý človek by mal počas dňa vypiť minimálne 2,5 – tri litre tekutín. Najlepšia je obyčajná čistá voda, nevhodné sú nápoje s obsahom cukru, kofeínu, alebo alkoholu. Pitie kávy, alkoholu, piva sa do pitného režimu nezapočítava. Nápoje by sa mali prijímať v menších dávkach a hlavne pravidelne. Dôležité je prihliadať aj na ich teplotu, vhodnejšie sú vlažné nápoje. Potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu. Hlavne u detí treba dbať na to, aby pili pred, počas i po fyzickej námahe. Vodu je potrebné prijímať aj vtedy, keď človek nepociťuje smäd.

Stravovanie

Odporúča sa, aby strava prijímaná v letných mesiacoch, bola „ľahšia“, čiže ľahko stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou, ale musí poskytovať dostatok výživných látok.
Zložením má byť vyvážená a pestrá – dostatok celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny, nízkotučných mliečnych výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov a strukovín, menej jedál a potravín bohatých na tuky a jednoduché sacharidy.
Kupovať treba len také množstvo a druhy potravín, ktoré sme schopní skonzumovať do dátumu spotreby a máme pre ne vhodné skladovacie podmienky.

Kvalita vody

Odporúča sa kúpať len v kúpaliskách, ktoré sú pod stálou kontrolou. ÚVZ SR pravidelne počas letnej kúpacej sezóny vykonáva monitoring kvality vody. Aktuálne výsledky pravidelne počas letnej kúpacej sezóny zverejňuje na svojej internetovej stránke. Na opatrnosť netreba zabúdať ani pri návšteve prírodných, či umelých kúpalísk.

Klimatizácia

Schladiť sa dá aj klimatizáciou v aute, doma, alebo v práci. Aby klimatizácia organizmu neškodila, je potrebné, aby bola nadstavená na rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím 5 maximálne 7 °C. Náhle zmeny teplôt vzduchu za krátky časový úsek predstavujú pre organizmus stresovú situáciu, vznik tzv. teplotného šoku (celkové oslabenie organizmu).

Vhodný odev

Odev by mal byť svetlých farieb z prírodného materiálu, ľahký, vzdušný, s voľným strihom. Syntetické materiály nie sú vhodné, pretože neumožňujú odparovanie potu. Počas pobytu vonku, treba zrak chrániť kvalitnými slnečnými okuliarmi, na hlavu používať pokrývku, ktorá chráni pred slnečným úpalom.

Slnenie

Počas pobytu vo voľnej prírode, pri vodných plochách a kúpaliskách sa treba v čase od 10. do 16. hodiny zdržiavať v tieni, priame slnenie je vhodné iba v ranných a neskorších popoludňajších hodinách. Pri a počas opaľovania treba používať kvalitné krémy s vysokým ochranným faktorom pred UV žiarením. Pri pobyte na slnku si treba chrániť najmä kožu, oči a používať prikrývku hlavy. Chrániť treba hlavne dojčatá, malé deti, starých ľudí a osoby trpiace kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Horúčavy na pracovisku

Treba dbať na pitný režim zamestnancov – dostatok pitnej vody na pracovisku. Poskytnúť vhodný pracovný odev z prírodných materiálov, umožniť osprchovanie chladnou vodou. Po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov upraviť – posunúť začiatok pracovnej zmeny do skorších ranných hodní a zaraďovať prestávky počas práce. Okná tieniť žalúziami a roletami. Podľa možností pracoviska, využívať klimatizáciu.

Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia zamestnancom pred pôsobením nadmerného tepla pri práci, ako aj opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, sú obsiahnuté predovšetkým v § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Tieto povinnosti sú v legislatíve formulované prevažne všeobecne, pričom každý zamestnávateľ je povinný ich aplikovať s ohľadom na konkrétne podmienky daného pracoviska.

Úprava pracovného času

Prípadná úprava režimu práce a oddychu najmä pri prácach s nadmernou fyzickou záťažou a pri prácach na vonkajších pracoviskách (posun začiatku pracovnej zmeny, dĺžka a zaradenie prestávok, má byť riešená dohodou medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov).
Zamestnávateľ sa riadi Zákonníkom práce alebo ustanoveniami v Kolektívnej zmluve.

Domácnosť v lete

Doma je potrebné zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná, tienením žalúziami, alebo roletami. Potrebné je zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. Ventilátory treba umiestniť a nasmerovať tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela. Pri využívaní klimatizácie je potrebné zabezpečiť, aby rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou nepresahoval hodnotu 5 – 7 °C, aby sa predišlo tzv. teplotnému šoku spôsobenému náhlym prechodom z vychladeného prostredia do horúceho vonkajšieho prostredia.

Obmedzenie aktivít

Starší a chronicky chorí ľudia, by mali svoje aktivity obmedziť na minimum a z domu vychádzať, pokiaľ sa dá len ráno alebo večer.

Zdroj: uvzsr.sk