Predchádzajme črevným nákazam

Črevné nákazy sú infekčné ochorenia, ktoré sa vyskytujú najčastejšie v letných mesiacoch.

V prevažnej väčšine ide o hnačkové ochorenia infekčného pôvodu, ktoré sa ľahko prenášajú z chorých na zdravých najmä v kolektívoch a pri nedodržaní základných hygienických zásad. Vyvolávateľmi bývajú najčastejšie choroboplodné zárodky /baktérie, vírusy, rôzne bakteriálne toxíny, parazity/. K nákaze dochádza obvykle ústami, t.j. alimentárnou cestou, a to či už príjmom potravy alebo tekutín, ale aj zanesením mikroorganizmov priamo do úst špinavými rukami, kontaminovanými /nakazenými/ predmetmi.

Prevencia: Hnačkové ochorenia infekčného pôvodu patria k ochoreniam, ktorým sa dá predísť najjednoduchšími opatreniami. Človek si môže pritom ušetriť množstvo „nepríjemnosti“, ako aj vážnejšiu poruchu zdravia.

Prevencia sa dá zhrnúť do veľmi jednoduchej formulácie: „Dôsledne dodržiavanie zásad osobnej hygieny, hygieny rúk, hygieny stolovania a stravovania. Dôslednou osobnou hygienou a umývaním rúk nekontaminovanou vodou po každom použití toalety, pred každou manipuláciou s potravinami a pred každým „servírovaním“ potravy môžeme predísť nákazam“, ktoré sa označujú ako choroba špinavých rúk. Sú to napr. bacilárna /aj amébová/ úplavica, hepatitída typu A a iné. Osobitnú pozornosť treba venovať tzv. hnačkám cestovateľov. Postihujú väčšinu cestovateľov do teplých krajín a oblastí s nižším hygienickým štandardom, kedy treba počítať aj s možnosťou nákazy tzv. amébovou úplavicou.

V liečbe je dôležité nahrádzať stratené tekutiny pitím nápojov, ktoré obsahujú minerály.

Oddelenie výchovy ku zdraviu