Právoplatné rozhodnutia

Právoplatné rozhodnutia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 15a Vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, ods. 4:


V zmysle zákona č.  42 z 5. 2. 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony, orgán úradnej kontroly potravín zverejňuje na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti.

Právoplatné rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach: