V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., prináša pre verejnosť praktickú formu Očkovacieho kalendára na rok 2014 s cieľom zvýšiť zdravotné uvedomenie občanov a podpory prevencie.

Vzhľadom k tomu, že očkovanie sa v posledných rokoch stáva diskutovanou témou a patrí k oblastiam, ktorým venujú maximálnu pozornosť najmä rodičia detí, ktorí sa snažia získať čo najviac informácií o jednotlivých druhoch očkovania, rozhodli sme sa priniesť im novú zaujímavú formu týchto informácií.

Prehľad očkovaní je vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 544/2011 Z. z.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., distribuujú praktickú formu Očkovacieho kalendára na rok 2014 verejnosti prostredníctvom svojich regionálnych pobočiek, ambulancií pre deti a dorast a vložením očkovacieho kalendára do informačného balíčka, ktorý obdržia rodičky v pôrodniciach pri narodení dieťaťa.

Informácie o očkovaní sú prístupné aj na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR, kde je súčasne k dispozícii aj elektronická verzia Očkovacieho kalendára na rok 2014.

Úrad verejného zdravotníctva SR a Všeobecná zdravotná poisťovňa = spoločné kroky k podpore prevencie.

zdroj: tlačová správa ÚVZ SR