Pozvánka do poradne zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pozýva občanov  na vyšetrenie do poradne zdravia, ktorej činnosť  je zameraná na odborné poradenstvo v oblasti prevencie srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky, príp.  redukcie hmotnosti. Je určená pre ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí sa  aktívne zaujímajú o svoj zdravotný stav. Zvyčajne sa však u nich neprejavujú žiadne zdravotné ťažkosti, teda pre návštevu praktického lekára zdanlivo nemajú dôvod. V tomto prípade vyšetrenie slúži na odhalenie skrytých rizikových faktorov civilizačných ochorení.

Poradňu zdravia môžu navštíviť aj pacienti liečiaci sa na vysoký cholesterol, ktorým pomôžu informácie z oblasti optimálneho stravovania ako aj zmeny celkového životného štýlu vzhľadom k stanovenej diagnóze. Pre vyšetrenie v poradni zdravia nepotrebuje klient odporučenie obvodného lekára ani špecialistu,  vyšetrenie je bezplatné a nie je spojené s predajom žiadnych doplnkov výživy.

Vyšetrenie v poradni zdravia:

  • odobratie rodinnej a osobnej anamnézy, vrátane údajov o stravovaní, pohybovej aktivite, prípadne fajčení

Stanovenie  biochemických parametrov

  • vyšetrenie celkového cholesterolu, HDL – (dobrého) cholesterolu, tukov a cukru v krvi, výpočtom stanovenie hladiny LDL- (zlého)cholesterolu a rizikového indexu, čo sú parametre, ktorých vysoké hodnoty sa spájajú so zvýšeným rizikom aterosklerózy, a tým napr. srdcového infarktu alebo mozgovej príhody. Vyšetrenie sa robí z krvi odobratej nalačno z prsta klienta a výsledky sú k dispozícii na počkanie. Celé vyšetrenie trvá cca 15-25 min. v závislosti od rozsahu poradenstva
  • zmeranie tlaku krvi, čo je dôležité pre rozpoznanie prípadnej doteraz nezistenej hypertenzie alebo pre zhodnotenie účinnosti liečby u hypertonikov. V rámci poradenstva je klient informovaný o zásadách správneho monitorovania krvného tlaku v domácich podmienkach ako aj režimových opatreniach vedúcich k zníženiu vysokého krvného tlaku. Záujemcovia o vyšetrenie užívajúci lieky na vysoký krvný tlak, srdce alebo štítnu žľazu tieto musia pred vyšetrením užiť!

Stanovenie somatometrických parametrov

  • index telesnej hmotnosti (BMI) a obvod pása a pomer pás/boky (WHR) –  zhodnotenie hmotnosti a rozloženia tukov v tele ako aj analýza stavby tela (podiel tukov, svalov, stanovenie bazálneho metabolizmu)
  • poradenstvo v oblasti redukcie hmotnosti v zmysle úpravy stravovacích návykov, skladby stravy ako aj odporučení optimálnej efektívnej pohybovej aktivity v závislosti od kondície a zdravotného stavu jednotlivca

Na základe získaných výsledkov je klientovi poskytnuté individuálne odborné poradenstvo a zdravotno-výchovné materiály zamerané na zmenu životného štýlu, ktorá by viedla k zníženiu rizika srdcovo-cievnych chorôb príp. k redukcii hmotnosti u vyšetrovaného.

Výhodou vyšetrenia v poradni je časový faktor – klient sa objedná na presný termín (deň a hodina), čo uvítajú predovšetkým zamestnaní jedinci.

 Objednávky a viac informácií na tel. čísle: 046/519 20 47 alebo na adrese: poradnazdravia@ruvzpd.sk