Očkovací kalendár 2012

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevenciia kontrole prenosných ochorení v znení neskorších zmien a doplnkov

ROČNÍK
NARODENIA
VEK DRUH OČKOVANIA TYP
OČKOVANIA
2012 3. – 4. mesiac Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
vírusová hepatitída B
hemofilové invazívne infekcie
detská obrna
(DTaP-VHB-HIB-IPV)
Pneumokokové invazívne ochorenia (konjugovaná vakcína (PCV#1), simultánna aplikácia s hexavakcínou)
I. dávka
(základné očkovanie)
5. – 6. mesiac II. dávka
(základné očkovanie)
11. – 12. mesiac III. dávka
(základné očkovanie)
2011 od 15. mesiaca,
najneskôr do 18. mesiaca života
Morbilli, mumps, rubeola
(MMR)
základné očkovanie
2007 v 6. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
detská obrna
(DTaP-IPV)
preočkovanie
2002 v 11. roku života Morbilli, mumps, rubeola
(MMR)
preočkovanie
2000 v 13. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna), detská obrna
(dTaP-IPV)
preočkovanie
X Dospelí Diftéria, tetanus
(dT#2)
preočkovanie
každých 15 rokov

Poznámka:

#1 Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

#2 Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, že nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.