Ponuka práce

Voľné štátnozamestnanecké miesta na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (RÚVZ Prievidza) sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“).

Výberové konanie vyhlasuje RÚVZ Prievidza prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.