V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Výchova ku zdraviu

Výchova ku zdraviu je medicínsky odbor interdisciplinárneho charakteru. Jeho poslaním je rozširovať a formovať vedomosti, postoje a návyky obyvateľov zamerané na zdravotnú výchovu, ochranu a podporu zdravia.

Výchova ku zdraviu je významnou súčasťou širšie ponímanej celospoločenskej ochrany a podpory zdravia, odborne usmerňuje výchovu obyvateľstva k zdraviu vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Hlavným cieľom je upevňovať, ochraňovať, podporovať a motivovať aktívnu účasť obyvateľov na starostlivosti o svoje zdravie, a tým aj zdravie celej spoločnosti.

Primárna výchova ku zdraviu:

 • je zameraná na prevenciu u zdravých ľudí
 • jej cieľom je, aby sa ľudia starali o svoje zdravie, včas vyhľadali lekársku pomoc, zúčastňovali sa preventívnych prehliadok a očkovania

Sekundárna výchova ku zdraviu:

 • uplatňuje sa pri konkrétnom ochorení jedinca
 • dopĺňa a spresňuje informácie o ochorení a napomáha v liečebno-rehabilitačnom režime

Terciárna výchova ku zdraviu:

 • je zameraná na chorého aj jeho rodinných príslušníkov
 • jej cieľom je využitie zostávajúceho potenciálu pre zdravý život, minimalizácia utrpenia, komplikácií a obmedzení

Prioritné úlohy v zdravotno-výchovných aktivitách:

 • plní úlohy vyplývajúce z NPPZ
 • podporuje prevenciu duševného zdravia
 • podľa metodiky spolupracuje s odbornými pracovníkmi zdravotníctva pri plnení ich úloh v sekundárnej a terciárnej zdravotníckej prevencii
 • iniciuje, organizuje a podieľa sa na realizácii zdravotno-výchovných aktivít mimo rámca zdravotníctva
 • podľa aktuálnej zdravotnej, hygienickej, epidemiologickej a sociálnej situácie realizuje ďalšie zdravotno-výchovné aktivity