Podpora zdravia

Podpora zdravia je podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie proces, ktorý umožňuje občanom lepšie kontrolovať svoje zdravie a tak prispievať k jeho zlepšeniu. Podľa Ottavskej charty podpory zdravia z roku 1986 predstavuje strategický rámec päť základných prvkov – podpora politiky verejného zdravia, vytváranie podporného prostredia, posilnenie účasti verejnosti, rozvíjanie osobných schopností a zmena zamerania zdravotníckeho systému. Cieľovou skupinou podpory zdravia je celá populácia a jej želaným výsledkom je:

– pokles výskytu ochorení

– zníženie úmrtnosti

– dlhší a kvalitnejší život