Podávanie žiadostí a vzory prevádzkových poriadkov

Postup pri podávaní žiadosti o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

K zostaveniu žiadosti je možné využiť vzor žiadosti o rozhodnutie / stanovisko k návrhu. Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami uvedenými v žiadosti a uhradeným správnym poplatkom vo výške 50,- € (viď. Úhrada správnych poplatkov) je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 971 01 Bojnice. Na webovej stránke Slovenskej pošty, a. s., sa v časti Služby štátu/Platobný systém eKolok nachádzajú všetky základné informácie o platobnom systéme eKolok (https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok).

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, § 49.

V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.

V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť do 30 dní od začatia konania. Vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže lehotu pre rozhodnutie primerane predĺžiť odvolací orgán.
Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Správne poplatky:

S účinnosťou od 1. októbra 2012 na základe zákona č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, § 19 ga, Položka 150 sa mení výška správnych poplatkov za:

f) vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva  50 €

g) vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f)  10 €

Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:

  • Štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov podľa XVI. Časti sadzobníka.
  • Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky.
  • Diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

Od 1. júla 2017 budú právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri so sídlom na území Slovenskej republiky povinne aktivované na doručovanie elektronické schránky. Prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky je možné od orgánov verejnej moci prijímať elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok ako keby boli doručené v listinnej forme a uskutočňovať elektronické podania, ktoré majú zníženú sadzbu správneho poplatku o polovicu (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Elektronické podanie je možné spraviť cez Portál elektronických služieb úradov verejného zdravotníctva v SR – eformulare.uvzsr.sk, prípadne cez všeobecné podanie na stránke www.slovensko.sk (kliknutím na predchádzajúci odkaz otvoríte priamo stránku slovensko.sk s vyplneným názvom úradu) a následným kliknutím na odkaz „Služba“ pri Všeobecná agenda, využiť vzor žiadosti o rozhodnutie / stanovisko k návrhu (viď. časť „Príloha“ dole na stránke) a vyplnenú žiadosť spolu s prílohami v elektronickom formáte (.pdf, .docx, .odt, .jpg, .tif, .gif, .png) uvedenými v žiadosti priložiť k podaniu.

V zmysle aktuálne platného znenia zákona č. 355/2007 Z. z. nie je potrebné podávať žiadosť o uvedenie do prevádzky, ak sa jedná o:

  • priestory, na ktoré už bolo vydané rozhodnutie o uvedení do prevádzky, pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
  • ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
  • telovýchovno-športové zariadenia,
  • zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
  • prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
  • administratívne priestory,
  • priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.

Prevádzkovatelia takýchto prevádzok sú povinní najneskôr v deň začatia takejto činnosti zaslať Oznámenie o začatí prevádzkovania.

Ostatné vzory dokumentov a postupov nájdete na novom webovom sídle www.uvzsr.sk/web/uvz/vzory-dokumentov-a-postupov.

Vzory prevádzkových poriadkov

Vzory prevádzkových poriadkov sú dostupné na novom webovom sídle www.uvzsr.sk/web/uvz/vzory-prevadzkovych-poriadkov.