Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 19.3.2020

V prílohe sa nachádza Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (číslo OLP/2640/2020), ktorým sa s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďujú „karanténne opatrenia“.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo OLP/2567/2020 zo dňa 12. marca 2020.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12.03.2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje nasledovné:
Celý text »

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR zo dňa 16.03.2020

V prílohe sa nachádza zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020.

Koronavírus – výzva

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte koronavírusu Vás žiadame, aby ste zvážili osobnú návštevu úradu a využili hlavne telefonickú a elektronickú formu komunikácie s úradom.

Úradné hodiny sú obmedzené nasledovne: Pondelok – Piatok   9.00 – 11.00

Z dôvodu šírenia výskytu ochorenia COVID-19 sa úhrada správnych poplatkov odo dňa 13.03.2020 do odvolania realizuje prostredníctvom:

  1. platobného predpisu, ktorý Vám RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach zašle nasledovne:
    • právnická osoba – elektronická schránka ÚPVS (slovensko.sk)
    • fyzická osoba – podnikateľ – e-mailová adresa (uvádzajte prosím presnú emailovú adresu na žiadosti)
  2. ak už máte zakúpený e-kolok, priložte jeho scan ako prílohu k Vašej žiadosti

Za pochopenie ďakujeme.   

Opatrenie ÚVZ SR – uzatvorenie prevádzok a izolácia skupín osôb

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR nariaďuje od 16.03.2020 od 6.00 h na obdobie 14 dní nasledovné opatrenia… (detail v prílohe)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (4. aktualizácia)

V prílohe nájdete usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (4. aktualizácia)

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19.

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease according to § 12 sec. 2 letter b) and f) and § 48 sec. 4 letter l) of the Act No. 355/2007 Coll. on protection, promotion and development of public health and on change and amendment to some acts in wording of later regulations

DECISION

Public Health Authority of the Slovak Republic as a respective body according to the  § 5  sec. 4 letter h) of the Act No. 355/2007 Coll. on protection, promotion and development of public health and on change and amendment to some acts in wording of later regulations (further only „Act No. 355/2007 Coll.“) in the matter of direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19 according to § 12 sec. 2 letter b) and f) and § 48 sec. 4 letter l) of the Act No. 355/2007 Coll. and according to § 46 and § 47 of the Act No. 71/1967 Coll. on administrative proceedings (administrative order) in wording of later regulations (further only „Act No. 71/1967 Coll.“) orders the following
Celý text »

Ako postupovať pri podozrení zo spáchania priestupku vo veci šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby?

Čo robiť v prípade, že viete o človeku, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti, ale nezostal v karanténe? Treba ho nahlásiť? Kto má kontrolovať danú karanténu a kto je oprávnený dať pokutu?

Odpoveď:

Osoba, ktorá nedodržiava karanténnu sa dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. za čo jej hrozí pokuta vo výške do 1659 eur.

Priestupky na úseku verejného zdravotníctva prejednáva regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušný podľa miesta pobytu dotyčnej osoby.
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku a v Spojenom kráľovstve. Ide o nasledujúce výrobky:

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín podania prihlášok: do 20.  marca 2020
Termín konania: V súvislosti s nariadením protiepidemických karanténnych opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 sa skúška odbornej spôsobilosti, ktorá sa mala konať 6.4.2020, ruší.