Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín podania prihlášok:  
Termín konania: z dôvodu epidemiologickej situácie sa do odvolania skúšky nekonajú

 

Karanténne opatrenia – škola

 1. Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 2. 3.A trieda Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 972 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka tejto triedy.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 3. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 4. Septima A osemročného gymnázia a 2.E Gymnázia VBN, Ul. Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiakov.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 5. 2.A Základná škola Kanianka, SNP 587/4, 971 01 Kanianka z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Nemeckej spolkovej republike a vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:

Oznam – karanténne opatrenia

Opatrenia nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach školským zariadeniam ohľadom karantény – izolácie v domácom prostredí sú nariadené len žiakom, študentom a zamestnancom školy, NIE rodinným príslušníkom uvedených osôb. Rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti nemajú nariadené karanténne opatrenia, majú dodržiavať ROR – nosenie Rúška, dodržiavať Odstup a hygienu Rúk.

Akékoľvek ďalšie opatrenia resp. odporúčania pre rodinných príslušníkov sú iniciatívou vedenia školy alebo ich zriaďovateľa.

Karanténne opatrenia – škola

 1. SOŠ, Lipová 8 Handlová, 972 51 Handlová – od 19.09.2020 do 27.09.2020
 2. SOŠ T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza Trieda 3.A. – od 19.09.2020 do 27.09.2020
 3. Základná škola, Školská 766, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom – od 20.09.2020 do 25.09.2020

21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby – „Hovorme o demencii“

Alzheimerova choroba – degeneratívne ochorenie mozgu, ktorého následkom je zánik nervových buniek a nervových spojení. Najviac postihnutým centrom mozgu je centrum pre pamäť a rozumové schopnosti človeka. Je najčastejšie sa vyskytujúcim typom demencie.
Celý text »

Karanténne opatrenia – škola

 1. 3.A trieda Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiačky tejto triedy.
  Karanténne opatrenia do 17.09.2020.
 2. Obchodná akadémia F. Madvu 2, 971 01 Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 21.09.2020.
 3. Gymnázium Partizánske, Komenského 2 Partizánske.
  Karanténne opatrenia do odvolania.
 4. 1.C, 2.C, 3.C učebný odbor cukrárska výroba – Spojená škola, Nábrežie J. Kalinčiaka 4, 971 01 Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 19.09.2020.
 5. 1.O-nadstavbové štúdium učebný odbor podnikanie v remeslách a službách – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka1, Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 21.9.2020.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – hranice, medzinárodná letecká doprava

Opatrenie OLP/7093/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hranice, medzinárodná letecká doprava zo dňa 7.9.2020. Termín účinnosti od 10.9.2020 od 07.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa dopĺňa opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6850/2020 zo dňa 28.8.2020.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: z dôvodu epidemiologickej situácie sa do odvolania príprava nekoná
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Chrípka – očkovanie

Ste rizikoví? Rizikové skupiny detí vo veku 6 mesiacov až 18 rokov Chronicky chorý pacient a chrípka