Otvorenie školských zariadení

Na základe záverov krízového štábu okresného úradu v Prievidzi, RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach neodporúča zriaďovateľom školských zariadení zahájiť vyučovací proces v čase od 8.2.2021 do 21.2.2021 vrátane.

Povolená je len prevádzka materských škôl a školských klubov pre deti zamestnancov kritickej infraštruktúry.